Zvládání průjmu jako nežádoucího účinku při léčbě afatinibem - kasuistika

06/2017

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.1, MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.2, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

1. Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK Plzeň

2. Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK Plzeň

 

SOUHRN

Afatinib je perorální přípravek, tyrozinkinázový inhibitor receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR) druhé generace. Užívá se v léčbě neresekabilního lokálně pokročilého či metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic, u nemocných s pozitivními mutacemi genu kódujícího receptor pro epidermální růstový faktor. Afatinib jako první tyrozinkinázový inhibitor EGFR prokázal prodloužení celkového přežití ve srovnání s chemoterapií u nemocných s pozitivní mutací EGFR na exonu 19 (prodloužení mediánu přežití o 12,2 měsíce při použití afatinibu). Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří vyrážka, průjem, stomatitida a paronychium. Pro zvládání nežádoucích účinků je nutné, aby nemocný spolupracoval a byl dobře informován. Na Klinice pneumologie a ftizeologie FN a LF UK Plzeň se nám osvědčilo zkrácené písemné poučení, které je součástí lékařské zprávy. V případě průjmů je nutná dostatečná hydratace, dietní opatření a užívání loperamidu, kterým by měl být nemocný vybaven ihned při zahájení léčby afatinibem. Kazuistika dokládá dobré zvládnutí nežádoucích účinků u spolupracující nemocné s vysokou adherencí k léčbě. V souhlase s literaturou zůstává dobrý léčebný účinek neovlivněn i při redukci denní dávky afatinibu na polovinu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, mutace receptoru pro epidermální růstový faktor, exon 19, afatinib, diarea

 

SUMMARY

Afatinib is an oral preparation, a tyrosine kinase inhibitor of the second-generation EGFR. It is used in the treatment of unresectable locally advanced or metastatic non-small cell lung carcinoma in patients with positive mutations in the gene encoding the epidermal growth factor receptor (EGFR). Afatinib as the first tyrosine kinase inhibitor EGFR demonstrated overall survival compared to chemotherapy in patients with positive EGFR mutation on exon 19 (prolongation of median survival by 12.2 months using afatinib). The most common side effects are rash, diarrhea, stomatitis and paronychia. To cope with side effects, patients need to be cooperative and well informed. At the clinic of pneumology and phthisiology, we have witnessed a brief written lesson that is part of a medical report. In the case of diarrhea, adequate hydration, dietary precautions, and the use of loperamide, which should be provided to patients immediately upon initiation of treatment with afatinib. The case study demonstrates good controlled side effects in collaborating patients with high adherence to treatment. In line with the literature, a good therapeutic effect remains unaffected even when reducing the daily dose of afatinib by half.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, mutation epidermal growth factor receptor, exon 19, afatinib, diarrhea

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM