Zařazení přípravku Lonsurf (trifluridin/tipiracil, TAS-102) v léčebném schématu metastazujícího kolorektálního karcinomu

06/2017

MUDr. Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Fluoropyrimidiny již dlouho představují základní kámen léčby kolorektálního karcinomu. Lonsurf je perorálně podávaná kombinace analogu thymidinu na bázi nukleové kyseliny - trifluridinu a inhibitoru thymidinfosforylázy - tipiracil hydrochloridu. Trifluridin je aktivní cytotoxická složka této kombinace. Jeho trifosfátová forma je včleněna do DNA, přičemž takové začlenění má za následek její protinádorové účinky. Tipiracil hydrochlorid je silným inhibitorem thymidinfosforylázy a v kombinaci s trifluridinem zabraňuje rychlé degradaci trifluridinu, což umožňuje udržování odpovídajících plazmatických koncentrací aktivního léčiva. Výsledky randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie fáze 3 RECOURSE potvrdily výsledky předchozích hodnocení perorálního přípravku Lonsurf u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří již podstoupili rozsáhlou léčbu. Podávání přípravku Lonsurf bylo spojeno s klinicky významným prodloužením celkového přežití u všech podskupin pacientů, kterým byl podáván. Kombinace trifluridinu a tipiracilu je schopen nahradit 5-fluorouracil u pacientů, u nichž se vytvořila rezistence na tuto léčbu. Ukazuje se, že kombinace s biologickou léčbou anebo oxaliplatinou a irinotecanem má velkou budoucnost v léčbě nejen metastazujícího kolorektálního karcinomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

trifluridin, tipiracil hydrochlorid, Lonsurf, metastazující kolorektální karcinom

 

SUMMARY

Fluoropyrimidines have represented the cornerstone of treatment of colorectal cancer for a long time. Lonsurf is an orally administered combination of a thymidine-based nucleic acid analogue - trifluridine and a thymidine phosphorylase inhibitor - tipiracil hydrochloride with trifluridine being the active cytotoxic component of this combination. Its triphosphate form is incorporated into DNA appearing to result in antitumor effects. Tipiracil hydrochloride is a strong inhibitor of the thymidine phosphorylase and, when combined with trifluridine prevents the rapid degradation of the trifluridine, allowing longer maintenance of adequate plasma concentration of the active drug. The results of the placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial RECOURSE confirmed the results of previous assessments of oral Lonsurf in patients with metastatic colorectal cancer, who had already undergone extensive treatment. Lonsurf was associated with a clinically relevant prolongation of overall survival in essentially all treatment subgroups. Combination of trifluridine and tipiracil is able to replace 5-fluorouracil in patients who have developed resistance to this treatment. It turns out that the combination with a biologic therapy or oxaliplatin and irinotecan has a great future in the treatment of not only metastatic colorectal cancer.

 

KEY WORDS

trifluridine, tipiracil hydrochloride, Lonsurf, metastatic colorectal cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM