Včasná diagnostika a současné možnosti léčby bazocelulárního karcinomu

03/2018

MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Kožní oddělení FN a LF OU, Ostrava

 

SOUHRN

Bazocelulární karcinom (BCC, basal cell carcinoma) je nejčastější karcinom s nízkým maligním potenciálem a mortalitou a při včasné diagnostice s vysokou kurabilitou. Vyskytuje se v různých klinických formách, histologických variantách s odlišnou rizikovostí. Včasná diagnostika, založená na zkušenostech, dobré znalosti klinického obrazu a histologických variant, je předpokladem výběru optimální modality léčby jak primárního nádoru, tak i případné recidivy. V léčbě je dominantní chirurgie, jen při její kontraindikaci lze použít nechirurgické metody, radiační léčbu, kryodestrukci, laser, fotodynamickou léčbu nebo léčbu topickou. Pro pokročilý nebo metastazující BCC se v léčbě využívá první inhibitor signální dráhy hedgehog - vismodegib.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bazocelulární karcinom, histologické typy, klinické projevy, léčba

 

SUMMARY

Basal cell carcinoma is the most common carcinoma with low malignant potential and mortality, and in early diagnosis with high curability. It occurs in different clinical forms, histological variants with different risk. Early diagnostics, based on experience, good clinical knowledge and histological variants, is a prerequisite for choosing the optimal modal treatment of both primary and recurrent treatment. Dominant surgery is the only surgical procedure in which contraindication can be done with non-surgical methods, radiation therapy, cryodestruction, photodynamic therapy or topical treatment. For advanced or metastatic basal cell carcinoma, vismodegib the first inhibitor hedgehog signaling pathway is used.

 

KEY WORDS

basal cell carcinoma, histological variants, clinical manifestations, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM