Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem – kazuistika

01/2021

MUDr. Vladimír Červeňák1; MUDr. Alena Berková, Ph.D.2; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.2; doc. MUDr. Jiří Vaniček, Ph.D.1; MUDr. Tomáš Hanslík2; MUDr. Sabina Svobodová3

1 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně

2 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

3 Onkologicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Zhoubné onemocnění plic se řadí na třetí příčku nejčastějších maligních onemocnění, jak u mužů, tak i u žen. Ne příliš častou variantou adenokarcinomu plic je karcinom s lepidickým růstem, pro který je charakteristický proliferativní růst podél intaktních stěn alveolů. Tímto typem nádoru bývají postiženy více ženy a nekuřáci. Včasné stanovení diagnózy odhalí nádorový proces v neinvazivním a miniinvazivním stadiu, a prognóza pětiletého přežití se tak pohybuje kolem 100 %. Zobrazovací metodou volby je vyšetření výpočetní tomografií, kdy typickým obrazem karcinomu s lepidickým růstem je subsolidní nodulus. Teoretické informace týkající se této neobvyklé diagnózy jsou v příspěvku doplněny o přehlednou kazuistiku pacientky s kolorektálním karcinomem a subsolidním ložiskem horního laloku levé plíce, u kterého histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu s lepidickým růstem.

 

Klíčová slova

adenokarcinom plic, subsolidní nodulus, opacita mléčného skla, lepidický růst, CT

 

SUMMARY

Lung cancer is the third most common malignant process in both women and men. Lung adenocarcinoma with lepidic growth is a variant that is characterized by its proliferative growth along intact alveolar walls. More women and non-smokers tend to be affected. Early diagnosis reveals a tumor process in the non-invasive or mini-invasive stage, and the prognosis for five-year survival is around 100%. The imaging method of choice is computed tomography, where a typical image of carcinoma with lepidic growth is the subsolid nodule. Theoretical information concerning this unusual diagnosis is supplemented in the article by a clear case report of a female patient with colorectal cancer and a subsolid nodulus of the left upper pulmonary lobe, in which histological examination confirmed the diagnosis of lung adenocarcinoma with lepidic growth.

 

Key words

lung adenocarcinoma, subsolid nodulus, ground glass opacity, lepidic growth, CT

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM