Prognostické markery přežívaní u pacientů s duktálním adenokarcinomem pankreatu

03/2021

MUDr. Michal Eiď1; MUDr. Štěpan Tuček, Ph.D.1; MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.2,3

1 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

2 Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

3 Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Incidence duktálního adenokarcinomu pankreatu (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC) se zvyšuje a mortalita je stále vysoká. Již bylo dokázáno, že PDAC není jen jednou chorobou, ale jde o velmi heterogenní malignitu. Navzdory prohlubujícímu se poznání nebyl v posledních 30 letech zaznamenán zásadní průlom v terapii, který by vedl k dlouhodobému přežívání. Výjimkou je intenzivní režim s tripletem cytostatik - 5-fluorouracil, oxaliplatina a irinotekan (FOLFIRINOX), který v adjuvanci dosahuje mediánu celkového přežívání 54,4 měsíce a mediánu doby bez relapsu choroby 21,6 měsíce. Je však třeba poznamenat, že ve studii PRODIGE 24 byla přísná vstupní kritéria a populace byla výrazně selektována. V reálné praxi není tento intenzivní režim vhodný pro všechny. Nicméně existuje subpopulace pacientů, kteří s diagnózou PDAC přežívají dlouhou dobu. Již nyní jsou známé klinické ukazatele, které vstupně mohou napomoci odhadnout prognózu pacienta. Vedle nich byly recentně popsány i prognostické faktory na molekulární úrovni a zřejmě budou hrát v budoucnu významnou roli. V článku se zaměřujeme na klinické, histopatologické a molekulární prognostické faktory, které mohou být užitečné v prognostické stratifikaci.

 

Klíčová slova

karcinom pankreatu, prognóza, markery, mikroRNA

 

SUMMARY

Incidence of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is increasing, and mortality remains high. It has already been proven that PDAC is not one uniform disease. It is considered a very heterogeneous malignancy. Despite a growing knowledge, no breakthrough therapy leading to long-term survival has been implemented into the clinical practice during last 30 years. An exception is an intensive triplet chemotherapy regimen with 5-fluorouracil, oxaliplatin and irinotecan (FOLFIRINOX), that leads to median overall survival 54,4 months and median disease free survival 21,6 months in adjuvant setting. It should be noted that in this PRODIGE 24 trial, inclusion criteria were strict and study population was selected. This intensive chemotherapy regimen is not feasible for majority of patients in real clinical practice. However, there is a subpopulation of patients with PDAC who long-term survivors are. Several clinical markers helping to predict patienťs prognosis are already available. Recently, number of molecular prognostic markers were described, and they will probably have an important role in future. In this article we will discuss the clinical, histopathological, and molecular prognostic markers that can be useful for the prognostic stratification.

 

Key words

pancreatic cancer, prognosis, markers, microRNA

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM