Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s karcinomem prsu

01/2019

Mgr. Zuzana Šporiková; MUDr. Vladimíra Koudeláková; MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Olomouc

 

SOUHRN

Současná onkologie se zaměřuje především na hledání nových prognostických a prediktivních biomarkerů, nových terapeutik a léčebných strategií se zaměřením na personalizaci léčby. Současná diagnostika karcinomu prsu se opírá o stanovení exprese estrogenového, progesteronového a HER2 receptoru, jejichž pozitivita predikuje odpověď na endokrinní, respektive anti-HER2 terapii a vypovídá rovněž o prognóze onemocnění. V nedávné době bylo do klinické praxe zavedeno i testování genů BRCA1 a BRCA2, jejichž mutace jsou prediktorem dobré odpovědi na léčbu inhibitory PARP (poly(ADP-ribóza) polymeráza). Za poslední desetiletí byla identifikována celá řada biomarkerů, jejichž klinická validita musí být potvrzena nezávislou prospektivní studií. Význam dostatečně validovaných biomarkerů je pro dnešní personalizovanou onkologii obrovský.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

prognostické markery, prediktivní markery, karcinom prsu, ER, PR, HER2

 

SUMMARY

Current oncology is mainly focused towards the search of novel prognostic and predictive biomarkers, new therapeutics and therapeutic strategies leading to the development of personalized medicine. Current diagnostics of breast cancer uses the estrogen, progesterone and HER2 expression for prediction of endocrine and anti-HER2 therapy response and prognosis determining. Recently, BRCA1 and BRCA2 mutation testing for prediction of response to PARP inhibitors was introduced into clinical practice. In last decade, a number of biomarkers have been identified, however, they must be clinically validated by independent prospective study. The properly validated biomarkers have huge significance in current personalized oncology.

 

KEY WORDS

prognostic markers, predictive markers, breast cancer, ER, PR, HER2

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM