Přínos multidisciplinární spolupráce v léčbě karcinomu ovarií

04/2019

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Karcinom ovarií se svým chováním, šířením po serózních površích, vysokými metabolickými nároky i četností recidiv vymyká obvyklému chování jiných solidních nádorů. Jakkoliv nepatří mezi malignity nejčastější, je gynekologickým zhoubným nádorem s nejvyšší mortalitou. Pro kvalitu života pacientek a prodloužení jejich života je klíčová časná nebo časnější diagnóza, správná terapeutická rozvaha a podpora metabolismu pacientky. V diagnostice i další péči o ženu s ovariálním karcinomem se tak vždy uplatní odborníci několika specializací. Proto je podstatné, aby byli informováni o tomto nádoru a pravidlech jeho chování a léčby.

 

Klíčová slova

karcinom ovarií, debulking, chemoterapie, BRCA1, BRCA2

 

SUMMARY

Ovarian cancer is beyond the usual behavior of other solid tumors due to its biological behavior, spreading to serous surfaces, high metabolic demands and high recurrence rates. Although not the most common malignancy, it is a gynecological cancer with the highest mortality. Early or earlier diagnosis, proper therapeutic management, and metabolic care are crucial for the quality of life of patients and their survival. In the diagnosis and other care of a woman with ovarian cancer, experts from other medical specializations should be involved. Therefore, it is essential that they are informed about special characteristics of this type of cancer.

 

Key words

ovarian cancer, debulking surgery, chemotherapy, BRCA1, BRCA2

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM