Postavení bevacizumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

06/2018

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2, doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2, MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1) Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec

2) Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Metastazující kolorektální karcinom patří mezi dennodenní diagnózy onkologických center. Kromě chemoterapie máme možnost podat i cílenou léčbu. Bevacizumab je monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu faktoru a máme s jeho podáním více než desetileté zkušenosti. Přehledový článek hodnotí aktuální postavení bevacizumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, kde v poslední době dochází k upřesnění jeho postavení v léčebném algoritmu, aniž by byl k dispozici jasný prediktivní faktor. Závěrem je zmíněna kasuistika pacienta, který dobře reaguje na chemoterapii v kombinaci s bevacizumabem v první linii, i přes levostrannou lokalizaci a nemutovaný RAS gen.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, metastázy, angiogeneze, bevacizumab, chemoterapie, cílená terapie

 

SUMMARY

Metastatic colorectal cancer is one of the day-to-day diagnoses of oncology centers. In addition to chemotherapy, we also have the opportunity to receive targeted treatment. Bevacizumab is a monoclonal antibody against vascular endothelial factor and we have more than ten years of experience with it. The review article evaluates the current status of bevacizumab in the treatment of metastatic colorectal cancer, where its position in the treatment algorithm of the disease has recently been clarified without a clear predictive factor. Finally, there is a case report of the patient who responds well to chemotherapy in combination with bevacizumab in the first line, despite left-hand localization and the non-mutated RAS gene.

 

KEY WORDS

colorectal carcinoma, metastasis, angiogenesis, bevacizumab, chemotherapy, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM