Pixantron v léčbě non‐hodgkinských lymfomů

02/2017

MUDr. Juraj Ďuraš1, 2, MUDr. Michal Kaščák1, MUDr. Milan Navrátil1, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1, 2

1. Klinika hematoonkologie FN Ostrava

2.Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

 

SOUHRN

Pixantron je novým lékem ze skupiny aza‑antracendionů vyvinutým s cílem zachování účinnosti antracyklinů a antracendionů a redukce rizika kardiotoxicity. Pixantron působí jako interkalační a alkylační látka a slabý inhibitor topoizomerázy II. Na rozdíl od antracyklinů má molekula pixantronu redukovaný potenciál pro tvorbu volných kyslíkových radikálů, které jsou pravděpodobně hlavním faktorem kardiotoxicity antracyklinů. Maximální tolerovaná dávka identifikovaná ve studii fáze I u relabovaných a refrakterních agresivních non‑hodgkinských lymfomů byla 56 mg/m2 i.v. den 1, 8 a 15 v 28denním cyklu.1 V studiích fáze II a III s monoterapií byla pozorována celková odpověď u 27–40 %, kompletní remise přibližně u 15 % pacientů.2,3 V randomizované studii fáze III PIX 301 byla dosažená míra celkové odpovědi (40 %), kompletní anebo nepotvrzené kompletní remise (24 %) i medián doby do progrese (5,3 měsíce) v rameni s pixantronem signifikantně vyšší než v kontrolním rameni s monoterapií cytostatikem dle výběru investigátora. Hlavním pozorovaným nežádoucím účinkem přípravku je hematotoxicita, především neutropenie. Riziko kardiotoxicity není zcela eliminováno, na rozdíl od antracyklinů se jedná ale především o případy subklinického snížení ejekční frakce levé komory, manifestní srdeční selhání bylo pozorováno jen výjimečně. Na základě studie PIX 301 je pixantron v monoterapii schválen pro léčbu opakovaně relabujících a refrakterních agresivních non‑hodgkinských lymfomů. Ověření účinnosti u pacientů dříve léčených rituximabem je předmětem probíhající studie PIX 306, ve které je porovnáván pixantron v kombinaci s rituximabem s kombinací gemcitabin a rituximab.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

pixantron, non‑hodgkinský lymfom, relaps, kardiotoxicita

 

SUMMARY

Pixantrone is a novel aza‑anthracenedione developed with aim of reducing cardiac toxicity whilst preserving the efficacy of anthracyclines. Pixantrone acts as an intercalating and an alkylating agent and weak topoisomerase II inhibitor. Unlike anthracycline pixantrone has reduced potential for the production of oxygen free radicals, which are probably the main factor of anthracycline’s cardiotoxicity. The maximum tolerated dose identified in the phase I study in relapsed and refractory aggressive non‑Hodgkin’s lymphoma was 56 mg/m2 i.v. day 1, 8 and 15 in a 28day cycle. In Phase II and III was observed overall response in 27–40 %, complete remission in approximately 15 % of patients. In a randomized phase III study PIX 301 chieved overall response rate (40 %), complete or unconfirmed complete remission (24 %) and median time to progression (5,3 months) in the pixantrone arm was significantly higher than in the arm with single agent investigator choice. The main side effect of drug is haematotoxicity, primarily neutropenia. The risk of cardiotoxicity is not completely eliminated, but unlike in anthracyclines involves mainly subclinical decrease in left ventricular ejection fraction, symptomatic congestive hear failure has been observed only rarely. Based on the study PIX 301 pixantrone was approved in monotherapy in the treatment of multiple relapsed or refractory aggressive B‑non‑Hodgkin lymphomas. Efficacy of pixantrone combined with rituximab vs. gemcitabine + rituximab in rituximab pretreated patients is investigated in the ongoing PIX 306 study.

 

KEY WORDS

pixantrone, non‑Hodgkin lymphoma, relapse, cardiotoxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM