Pembrolizumab v adjuvantní léčbě melanomu

03/2021

MUDr. Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Adjuvantní léčba je považována za standardní přístup k léčbě pacientů s lokálně pokročilým melanomem stadia IIIA, IIIB a MIC. Studie EORTC 1325-MG/KEYNOTE-045, ve které byl porovnán pembrolizumab s placebem, jednoznačně prokázala jeho účinnost. V dlouhodobém sledování bylo prokázáno, že tříletého přežití do relapsu onemocnění (relapse free survival, RFS) dosáhlo 63,7 % pacientů s pembrolizumabem oproti 44,1 % pacientů s placebem (HR 0,56; 95% CI 0,47-0,68; p < 0,001). Tato léčba se ukázala jako vysoce bezpečná s nízkým výskytem nežádoucích účinků. Současně bylo prokázáno, že výskyt nežádoucích účinků spojených s imunoterapií je spojen s lepšími výsledky léčby než bez nich, zvláště u endokrinní toxicity (p = 0,03). Nepřítomnost nežádoucích účinků spojených s imunoterapií ale nevede k významnému snížení účinnosti pembrolizumabu oproti placebu.

 

Klíčová slova

pembrolizumab, melanom, adjuvantní léčba, nežádoucí účinky spojené s imunoterapií 

 

SUMMARY

Adjuvant therapy is considered the standard approach to the treatment of patients with locally advanced stage IIIA, IIIB and IIIC melanoma. The EORTC 1325-MG/KEYNOTE-045 study, which compared pembrolizumab with placebo, clearly demonstrated its efficacy. Long-term follow-up showed that 3-year relapse free survival (RFS) was achieved in 63.7 patients with pembrolizumab versus 44.1% in placebo patients (HR 0.56; 95% CI, 0.47-0.68; p < 0.001). This treatment has been shown to be highly safe with a low incidence of side effects. At the same time, the incidence of immunotherapy-related adverse events has been shown to be associated with better treatment outcomes than without them, especially in endocrine toxicity (p = 0.03). However, the absence of immunotherapy-related adverse events does not lead to a significant reduction in the efficacy of pembrolizumab over placebo.

 

Key words

pembrolizumab, melanoma, adjuvant therapy, side effects associated with immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM