Paliativní péče aplikovaná společně s onkologickou léčbou u pacientů s pokročilými nádory

06/2017

MUDr. Marek Sochor, MUDr. Jiří Bartoš

Komplexní onkologické centrum, KN Liberec a.s.

 

SOUHRN

Pacienti s pokročilými nádory, kteří mají omezenou prognózu přežití, představují nejnáročnější skupinu onkologických nemocných. U těchto pacientů nemá protinádorová léčba kurativní potenciál, ale slouží k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Tito pacienti trpí celou řadou fyzických symptomů, významným psychickým distresem a jsou často v obtížné sociální situaci. Všechny tyto faktory zhoršují celkovou kvalitu života, komplikují onkologickou léčbu a zkracují život. V posledních deseti letech přibývá znalostí o významu časné aplikace multimodální paliativní péče, zahajované již v době diagnózy onkologického onemocnění a aplikované paralelně s protinádorovou léčbou. Tento koncept byl potvrzen celou řadou randomizovaných klinických studií. V budoucím výzkumu a klinické praxi zbývá dořešit to, kdo a v jaké formě bude poskytovat paliativní péči, které modality paliativní péče jsou nejúčinnější a jaké modely spolupráce mezi paliatry a onkology jsou pro pacienta nejvhodnější. Přehledový článek dokumentuje současné znalosti časné paliativní péče v onkologii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

paliativní péče, časná paliativní péče, onkologie, symptomy, kvalita života

 

SUMMARY

Patients with advanced cancer, with limited prognosis, are the most demanding group of oncological patients. In that patients anticancer therapy isn't applied with curative intent, it is oriented to prolong life and to make better quality of life. Patients suffer from many physical symptoms, are suspended to psychic distress and have almost complicated social situation. These all factors worsen quality of life, complicate anticancer treatment and shorten life. In the last ten years grows knowledge about significance of early application of multimodality palliative care initiated in time of diagnosis of cancer and realized parallel to anticancer treatment. This concept was confirmed in many randomized trials. In a next future of scientific investigation and real clinical practice we have to figure out who will provide palliative care, which modalities are the most effective and which models of care between palliative care specialists and oncologist are the most suitable for patients. Review article documents our current knowledge about early palliative care in oncology.

 

KEY WORDS

palliative care, early palliative care, oncology, symptoms, quality of life

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM