Palbociclib v léčbě pokročilého a/nebo metastazujícího hormonálně senzitivního, HER2‐negativního karcinomu prsu

02/2017

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

V současné době dostáváme do klinického využití v terapii karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory a negativitou receptoru typu 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2) nový cílený lék – palbociclib. V první linii léčby pokročilého a/nebo metastazujícího onemocnění je kombinován s letrozolem, v linii druhé s fulvestrantem. Blokáda cyklin‑dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) vede k zástavě postupu buněčného cyklu ve fázi G1, a brání tak proliferaci nádorových buněk. Lék má velmi vysoký stupeň doporučení a stal se součástí mezinárodních guidelines.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

palbociclib, inhibitor CDK4/6, blokáda buněčného cyklu, studie PALOMA, inhibitory aromatázy, fulvestrant

 

SUMMARY

Recently, we have the possibility to use in clinical practice a new targeted drug – palbociclib in the treatment of endocrine receptor positive, HER2 negative breast cancer. In the first line setting of treatment advanced/metastatic disease it is combined with letrozole and in the second line with fulvestrant. Cyclin dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6) blockade inhibit the cell cycle progression in G1 phase and is associated with tumor cells proliferation prevention. The drug obtained a very high degree of recommendation and is a part of international guidelines.

 

KEY WORDS

palbociclib, CDK4/6 inhibitor, cell cycle blockade, PALOMA study, aromatase inhibitors, fulvestrant

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM