Palbociclib v kontextu ostatních inhibitorů CDK4/6

04/2017

MUDr. Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Hormonální terapie představuje u pacientek s diseminovaným, hormonálně dependentním karcinomem prsu jednoznačně preferovanou léčebnou alternativu. Měla by být zvažována u všech pacientek, bez ohledu na rozsah a místo postižení. Pouze v případě rychle progredujícího, agresivního onemocnění se známkami viscerální krize je vhodné zahájit léčbu pomocí chemoterapie, protože nástup účinku chemoterapie bývá rychlejší než nástup účinku hormonální léčby. Aktuálně se možnosti hormonální terapie pokročilého karcinomu prsu mění - díky kombinaci hormonální terapie s inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) došlo k výraznému zlepšení účinnosti terapie. Ke zlepšení léčby došlo ve všech podskupinách pacientů, kterým byly inhibitory CDK4/6 podány. Doposud nebyl identifikován prediktor, který by dokázal identifikovat pacientky s nejlepším profitem z této léčby. V rámci klinických hodnocení byly hodnoceny následující přípravky ze skupiny inhibitorů CDK4/6 - palbociclib, ribociclib a abemaciclib. Článek představuje shrnutí týkající se účinnosti a tolerance těchto přípravků.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hormonální terapie, metastazující karcinom prsu, inhibitory aromatázy, fulvestrant, inhibitory cyklin dependentních kináz

 

SUMMARY

Hormonal treatment in patients with disseminated, hormonal dependent breast cancer is a clearly preferred treatment alternative. It should be considered in all patients, regardless of the extent and location of the disease. Only in the case of a rapidly progressive and aggressive disease with signs of a visceral crisis is chemotherapy an option, because the onset of chemotherapy is faster than the onset of the hormone treatment. Currently, the possibilities of hormonal therapy of advanced breast cancer are changing - due to the combination of hormone therapy with cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors (CDK4/6), there has been a marked improvement in the effectiveness of therapy. Improvement in treatment occurred in all subgroups of patients who received CDK4/6 inhibitors. Until now, no predictor has been identified. Palbociclib, ribociclib, and abemaciclib were evaluated in clinical trials. This article summarizes the effectiveness and tolerance of these preparations.

 

KEY WORDS

hormonal treatment, metastatic breast cancer, aromatase inhibitors, fulvestrant, cyclin-dependent kinases 4/6 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM