Osimertinib – nový perorální inhibitor tyrozinkinázy EGFR třetí generace

02/2017

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Nemalobuněčný plicní karcinom (non‑small cell lung cancer, NSCLC) je onemocněním s nepříznivou prognózou. Dnes již víme, že představuje geneticky rozdílnou skupinu nádorů. A právě tato genetická rozdílnost vede ke snaze o individualizovanou léčbu na základě prediktivních faktorů, které předpovídají účinnost léčby. Jedním z prediktivních faktorů při léčbě NSCLC jsou mutace genu receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), při jejíž přítomnosti je indikována léčba inhibitory tyrozinkinázy (TKI) EGFR. I v případě této léčby však musíme počítat se vznikem rezistence. Mechanismy jejího vzniku jsou různé, nejčastěji (až v 60 %) se jedná o mutaci T790M na exonu 20. V listopadu roku 2015 Food and Drug Administration a poté v únoru roku 2016 European Medicines Agency schválily TKI EGFR třetí generace osimertinib k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC s prokázanou mutací T790M EGFR.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, mutace EGFR, inhibitory tyrozinkinázy EGFR, osimertinib, rezistence

 

SUMMARY

Non‑small cell lung cancer (NSCLC) is a disease with a poor prognosis. Today we know that it involves a genetically distinct group of tumors. And of such genetic diversity leads to the tendency of individualized treatments based on the predictive factors that predict the efficacy of treatment. One of the predictive factors in NSCLC are mutations of the epidermal growth factor receptor (EGFR), in which case is indicated treatment EGFR tyrosine kinase inhibitors (TKI). Even if this treatment, we have to calculate with the formation of resistance. The mechanisms of its formation are different, most (up 60%), it is the T790M mutation at exon 20. In 11/2015 FDA and 2/2016 EMA approved EGFR TKI 3rd generation osimertinib to treat patients with locally advanced or metastatic NSCLC T790M mutation of EGFR.

 

KEY WORDS

non‑small cell lung cancer, mutation of EGFR, EGFR tyrosine kinase inhibitors, osimertinib, resistance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM