Osimertinib a jeho uplatnění v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic v ČR

06/2018

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

U pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s prokázanými aktivačními mutacemi receptoru pro epidermální růstový faktor (mutated epidermal growth factor receptor, mEGFR) byl opakovaně prokázán signifikantní benefit z léčby tyrozinkinázovými inhibitory. Průměrně do 10 měsíců však dochází ke vzniku rezistentních mutací, z nichž 60 % tvoří mutace T790M. Osimertinib je účinná molekula jak v léčbě nemocných s běžnými aktivačními mutacemi EGFR, tak u pacientů se získanou rezistencí v podobě mutace T790M, což bylo potvrzeno řadou klinických studií. AURA III potvrdila svůj primární cíl, a to prodloužení doby bez progrese u T790M pozitivních pacientů léčených osimertinibem v druhé linii oproti standardní chemoterapii. Studie FLAURA prokázala signifikantní prodloužení doby bez progrese u nepředléčených mEGFR pozitivních pacientů ve srovnání se standardem léčby, tj. erlotinibem a gefitinibem. Osimertinib také vykázal dobrou účinnost v centrální nervové soustavě a příznivý bezpečnostní profil. Osimertinib je v České republice registrován k léčbě jak pacientů s potvrzenými aktivačními mutacemi EGFR v první linii, tak u pacientů s prokázanou mutací T790M. V době sepsání článku je však dostupný pouze na paragraf 16 zákona č. 48/1997 Sb., Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dobré výsledky léčby osimertinibem reflektuje i kasuistika v druhé části článku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

receptor pro epidermální růstový factor, nemalobuněčný karcinom plic, osimertinib

 

SUMMARY

It has been shown that patients with non-small cell lung cancer with confirmed mutation of epidermal growth factor receptors significantly benefit from treatment by tyrosine kinase inhibitors. However, resistant mutations develop within approximately 10 months, of which 60 % are formed by T790M mutations. Multiple clinical trials showed that osimertinib is an efficient molecule in both patients with common epidermal growth factor receptor mutations as well as in those with T790M positivity. AURA III met its primary endpoint showing that the PFS was significantly prolonged in T790M positive patients being treated with osimertinib compared to standard chemotherapy in the second line. Clinical study FLAURA also showed significant prolongation PFS in comparison to standard first line treatment in epidermal growth factor receptor mutated patients. Osimertinib has favorable safety profile and good efficacy even in CNS. In the Czech Republic osimertinib is registered for the first line treatment of patients with activating epidermal growth factor receptor mutations and for patients with confirmed T790M mutations. At the time that this article was written, full reimbursement of osimertinib is not available in the Czech Republic.

 

KEY WORDS

epidermal growth factor receptor, non-small cell lung cancer, Osimertinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM