Optimální postupy v systémové léčbě gastrointestinálních stromálních nádorů: aktuální postupy, novinky, výhledy v léčbě

04/2017

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Gastrointestinální stromální nádory (GIST) jsou nejčastějšími mezenchymálními nádory gastrointestinálního traktu. Onkogenní aktivující mutace receptorových tyrozinkináz KIT (78 %) a PDGFRA (platelet-derived growth factor receptor alpha; 5-8 %) mají zásadní význam v molekulární patogenezi GIST. Novější léčebné strategie a zavedení cílené léčby přináší signifikantně delší přežití pacientů s GIST. Zařazení inhibitoru receptorových tyrozinkináz imatinibu do léčby GIST je nejvýznamnějším krokem, má význam v léčbě první linie neresekabilních nebo pokročilých GIST, rovněž v léčbě adjuvantní po resekci GIST s vysokým rizikem rekurence. Sunitinib je indikován v léčbě druhé linie. Regorafenib je schválen pro léčbu třetí linie pacientů s progresí nebo intolerancí léčby imatinibem a sunitinibem. Včasná identifikace skupiny pacientů rezistentních na terapii je důležitým cílem personalizované léčby pacientů s GIST.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

gastrointestinální stromální nádory, cílená léčba, imatinib, sunitinib, regorafenib

 

SUMMARY

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of gastrointestinal tract. Oncogenic activating mutations in the receptor tyrosine kinases KIT (78 %) and PDGFRA (platelet-derived growth factor receptor alpha; 5-8 %) play a crucial role in the molecular pathogenesis of GIST. Better treatment strategies and targeted therapies have improved survival rates for patients with GIST significantly. Imatinib, the receptor tyrosine kinase inhibitor, has revolutionized the therapeutic landscape for GIST patients and remains the mainstay first-line clinical option for both unresectable and advanced GISTs, as well as for adjuvant treatment after resection of high risk GIST. Sunitinib is indicated as second-line therapy. Regorafenib has been approved as third-line treatment of patients who progressed on or are intolerant to prior imatinib and sunitinib. Early identification of patients with suboptimal response to therapy is an important issue of a personalized treatment of patients with GIST.

 

KEY WORDS

gastrointestinal stromal tumors, targeted therapy, imatinib, sunitinib, regorafenib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM