Obinutuzumab v léčbě nemocných s chronickou lymfocytární leukémií a s folikulárním lymfomem

03/2017

MUDr. Jana Zuchnická1, MUDr. Jana Fečková Mihályová1, MUDr. Juraj Ďuraš1,2, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1,2

1 Klinika hematoonkologie FN Ostrava, 2 Lékařská fakulta OU, Ostrava

 

SOUHRN

Monoklonální protilátky jsou používány v léčbě chronické lymfocytární leukémie a folikulárního lymfomu zejména v kombinaci s chemoterapií. Zavedení rituximabu do běžné klinické praxe znamenalo skutečný přelom, změnilo léčebné postupy i výsledky léčby obou onemocnění. V současné době se do klinické praxe dostávají i nové monoklonální protilátky vyvíjené s cílem zvýšení protinádorového účinku. Jednou z nich je humanizovaná monoklonální protilátka obinutuzumab. Obinutuzumab v kombinaci s chlorambucilem je v České republice schválen k terapii chronické lymfocytární leukémie u dosud neléčených pacientů s přidruženými onemocněními, kteří nemohou podstoupit léčbu fludarabinovým režimem. U folikulárního lymfomu je podání obinutuzumabu v kombinaci s bendamustinem indikováno v léčbě pacientů s rituximab refrakterním folikulárním lymfomem; odkazujeme na aktuální souhrn údajů o léčivém přípravku. Použití obinutuzumabu u folikulárního lymfomu je v České republice zatím vázáno na schválení plátcem podle §16 zákona 48/1997 Sb.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chronická lymfocytární leukémie, folikulární lymfom, monoklonální protilátky, obinutuzumab

 

SUMMARY

Monoclonal antibodies are used in the treatment of chronic lymphocytic leukemia and follicular lymphoma especially in combination with chemotherapy. The introduction of rituximab into clinical practice meant a real turning point, it changed medical procedures and the results of the treatment of both diseases. As of recently new monoclonal antibodies are being introduced into clinical practice which are being developed to enhance the antitumor effect. One of them is a humanized monoclonal antibody obinutuzumab. Obinutuzumab combined with chlorambucil is in the Czech Republic approved for the treatment of chronic lymphocytic leukemia in previously untreated patients with multiple comorbidities, who can't undergo fludarabin based treatment. In follicular lymphoma the indication of using obinutuzumab in combination with bendamustine is used for treating patients with rituximab refractory follicular lymphoma, we refer to the current summary of product characteristics. The use of obinutuzumab for patients with follicular lymphoma in the Czech Republic is still bound to being approved by the payer according to §16 of Act No. 48/1997 Coll.

 

KEY WORDS

chronic lymfocytic leukemia, follicular lymphoma, monoclonal antibodies, obinutuzumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM