Novinky v systémové léčbě nádoru jícnu

03/2021

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Imunoterapie našla své nezpochybnitelné postavení v léčbě celé řady malignit. Na základě několika studií, které byly publikovány v poslední době, se dostala i do léčebného algoritmu nádorů jícnu a gastroezofageální junkce, a to jak do první, tak do vyšších linií paliativní léčby. Prediktivními markery, které hrají roli při výběru vhodné terapie, zůstávají stav ligandu programované buněčné smrti 1 (pro- grammed cell death-ligand 1, PD-L1), přítomnost defektu v genech zodpovědných za opravu chybného párování bází a s tím související vysoká mikrosatelitová instabilita (mismatch repair deficiency / high microsatellite instability, dMMR/MSI-H) a exprese receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2). Cílená terapie trastuzumabem, ramucirumabem či terapie trifluridin/tipiracilem zůstává léčbou volby v případě adenokarcinomů gastroezofageální junkce. V současnosti však bohužel zcela chybí úhrada z veřejného zdravotního pojištění pro jakoukoli molekulu ze skupiny imunoterapie u tohoto typu nádorového onemocnění. Níže uvedený text si klade za cíl shrnout současná data pro imunoterapii, cílenou léčbu nádorů jícnu a gastroezofageální junkce bez ohledu na stav úhrady.

 

Klíčová slova

imunoterapie, trastuzumab, ramucirumab, trifluridin/tipiracil, PD-L1, dMMR/MSI-H, HER2 

 

SUMMARY

Immunotherapy found its firm role in the treatment of several tumor types. Based on the recently pub- lished clinical trials immunotherapy got into treatment algorithm of esophageal and gastroesophageal cancer in the first line and also in later treatment lines. Predictive markers, which play a role in the treatment selection are programmed cell death-ligand 1 (PD-L1), deficient mismatch repair genes and high microsatellite instability (dMMR/MSI-H) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) expression. Targeted therapy with trastuzumab, ramucirumab or therapy with trifluridine/tipiracil remains the treatment of choice in the case of gastroesophageal cancer. Unfortunately, the reimbursement by the health care insurance is missing so far for any immunotherapy molecule. Bellow mentioned text aims to summarize current data for immunotherapy, targeted therapy in the treatment of the esophageal and gastroesophageal cancer regardless of the insurance reimbursement.

 

Key words

immunotherapy, trastuzumab, ramucirumab, trifluridine/tipiracil, PD-L1, dMMR/MSI-H, HER2

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM