Novinky v léčbě adenokarcinomu jícnu a žaludku – současnost a budoucnost

02/2017

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Adenokarcinom jícnu a žaludku je onemocnění s vážnou prognózou. Použitím moderní multimodální léčby bylo u lokálně pokročilého karcinomu dosaženo maxima v mediánu celkového přežití. K dalším pokrokům může dojít stratifikací pacientů k léčbě podle moderních molekulárních prediktorů definovaných například skupinou The Cancer Genome Atlas. Hybridní vyšetření pozitronovou emisní tomografií a výpočetní tomografií je přínosnou metodou v časné identifikaci skupiny pacientů, která nemá prospěch z podávané léčby, a přináší možnost časné modifikace léčebného schématu. Metastazující adenokarcinom distálního jícnu a žaludku je heterogenní onemocnění. V praxi je jediným cíleným lékem s molekulárním prediktorem trastuzumab, v druhé linii je standardní součástí terapie antiangiogenní léčba. Přes slibné výsledky ve studiích fáze I a II ostatní moderní léky, jako jsou multikinázové inhibitory, inhibitory receptoru pro epidermální růstový, receptory pro růstový faktor hepatocytů (MET/HGF) či inhibitory savčího rapamycinového cílového receptoru (mammalian target of rapamycine receptor, mTOR) selhaly. Nové léčebné možnosti zahrnují aktivaci imunitní odpovědi prostřednictvím checkpoint inhibitorů, inhibici signálních drah STAT3 nádorových kmenových buněk, inhibitory PARP (poly-adenozindifosfát-ribózo-polymeráza), protilátky proti matrixové metaloproteináze 9 a protilátku proti claudinu 18.2.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

adenokarcinom jícnu, karcinom žaludku, lokálně pokročilé onemocnění, metastazující onemocnění, cílená léčba

 

SUMMARY

Adenocarcinoma of distal oesophagus and gastric adenocarcinoma still have a poor clinical outcome. In locally advanced adenocarcinoma multimodal treatment has reached maximum of median overall survival. New molecular predictors defined recently by The Cancer Genome Atlas offer an opportunity of patient stratification to optimal treatment approach. PET/CT is a valuable method providing earlier identification of non-responders and enabling a well-timed change of ineffective treatment. Metastatic gastric cancer is very heterogeneous disease. Trastuzumab is the only clinically valid targeted therapy with a known molecular predictor. Antiangiogenic treatment is a standard of care in the second line treatment. Despite promising phase I/II clinical trials results, several phase III studies assessing receptor tyrosine kinase-related signaling pathways such as epidermal growth factor receptor, hepatocyte growth factor receptor (MET/HGF) or mammalian target of rapamycine receptor (mTOR) failed. Novel treatment targets include activation of immune response by PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors, inhibition of cancer stemness-related signaling pathways like STAT3, targeting DNA damage repair, stroma modification by matrix metalloproteinase-9 inhibition and Claudin-18.2, a tight junction protein antibody.

 

KEY WORDS

oesophagus adenocarcinoma, gastric cancer, locally advanced disease, metastatic disease, targeted treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM