Nové možnosti systémové léčby karcinomu štítné žlázy

01/2018

MUDr. Kateřina Kopečková

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Diferencované karcinomy představují 90 % všech malignit štítné žlázy. Medián přežití u radiojod refrakterních karcinomů (10-20 % všech nádorů) je 2,5—3,5 roku. Nové poznatky v oblasti molekulární genetiky byly základem pro vývoj nových léčiv systémové terapie. Sorafenib, multikinázový inhibitor, je registrován pro léčbu radiojod refrakterního diferencovaného karcinomu na základě randomizované klinické studie s placebem, ve které bylo dosaženo doby do progrese onemocnění u pacientů léčených sorafenibem delší o pět měsíců. Druhým nově registrovaným léčivem je lenvatinib se stejnou indikací a dobou do progrese onemocnění měsíce. Medulární karcinom je vzácný nádor štítné žlázy. Prvním registrovaným léčivým přípravkem pro tuto diagnózu je multikinázový inhibitor vandetanib následovaný cabozantinibem. V registrační studii vandetanibu nebyl medián doby do progrese dosažen a odhadovaná doba na základě statistického modelování byla 30,5 měsíce. Doba do progrese onemocnění v klinické studii s cabozantinibem byla 11,2 měsíce ve srovnání se 4,0 měsíce pro placebo.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

štítná žláza, diferencované karcinomy, medulární karcinom, sorafenib, lenvatinib, vandetanib, cabozantinib, tyrozinkinázové inhibitory

 

SUMMARY

Differentiated carcinomas represent 90% of all thyroid malignancies. Median survival in radioiodine-refractory carcinomas (10-20% of all tumors) is 2.5-3.5 years. New knowledge in the field of molecular genetics has been the basis for the development of new systemic drug therapies. Sorafenib, a multikinase inhibitor, is approved for the treatment of radioiodine-refractory differentiated carcinoma on the basis of a randomized placebo-controlled clinical trial in which a longer progression of the disease was achieved in patients treated with sorafenib for 5 months. The second new drug to be registered is lenvatinib with the same indication and time to disease progression of 18.3 months. Medullar carcinoma is a rare thyroid gland tumor. The first registered drug for this diagnosis is the multikinase inhibitor of vandetanib followed by cabozantinib. In the vandetanib registration study, median time to progression was not reached and estimated age based on statistical modeling was 30.5 months. The time to progression of the disease in the clinical trial with cabozantinib was 11.2 months compared to 4.0 months for placebo.

 

KEY WORDS

thyroid gland, differentiated carcinomas, medullary carcinoma, sorafenib, lenvatinib, vandetanib, cabozantinib, thyrosine-kinase inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM