Možnosti biologické léčby karcinomů hlavy a krku

06/2018

MUDr. Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

 

SOUHRN

Nádory hlavy a krku patří celosvětově mezi karcinomy se vzrůstající incidencí. V posledním desetiletí dochází k vzestupu nádorů spojených s infekcí lidským papallomavirem (human papilloma virus, HPV) a k poklesu incidence u nádorů spojených s kouřením a abúzem alkoholu. Přes osvětu přichází stále 60 % pacientů v lokoregionálně pokročilých stadiích a 12 % pacientů má v době diagnózy vzdálené metastázy. Základem léčby je multidiciplinární přístup. Díky novým znalostem o biologii nádorů, které přinesly do léčby nové terapeutické možnosti (protilátky, imunoterapie), došlo i u generalizovaných a relabujících karcinomů ke zlepšení přežití.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

spinocelulární karcinom, karcinom hlavy a krku, konkomitantní chemoradioterapie, cílená biologická léčba, imunoterapie, paliativní terapie

 

SUMMARY

Tumors of the head and neck are among the world's most incidences of cancer. In the last decade there has been an increase in tumors associated with HPV infection and a decrease in the incidence of tumors associated with smoking and alcohol abuse. Despite the awareness, there are still 60% of patients in locoregional advanced stages and 12 % of patients have distant metastasis at the time of diagnosis. The basis of treatment is a multidisciplinary approach. Thanks to new knowledge about tumor biology, which has brought new therapeutic options (antibodies, immunotherapy), generalized and relapsing cancers have improved survival.

 

KEY WORDS

squamous cell carcinoma, head and neck cancer, concomitant chemoradiotherapy, targeted bio-therapy, immunotherapy, palliative therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM