Monoklonální protilátky v léčbě relabovaného či refrakterního mnohočetného myelomu

02/2018

MUDr. Martin Štork

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

 

SOUHRN

Použití monoklonálních protilátek v léčbě mnohočetného myelomu nyní prochází dynamickým rozvojem. V současné době jsou především v klinických studiích dostupné tři monoklonální protilátky - daratumumab, elotuzumab a isatuximab. Účinnost anti-CD38 monoklonální protilátky daratumumabu je známá již z monoterapie u silně předléčených pacientů - na léčbu odpověděla téměř třetina pacientů minimálně parciální remisí a odpověď na léčbu trvala déle než půl roku. Výsledky kombinované léčby daratumumabem s lenalidomidem a dexamethasonem jsou ještě povzbudivější. Parciální remise a lepší léčebné odpovědi dosáhlo 93 % pacientů a léčba daratumuambem zásadně prodloužila přežití bez progrese oproti standardní léčbě. Při léčbě elotozumabem v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem došlo k parciální remisi a lepší léčebné odpovědi u 79 % pacientů a medián přežití bez progrese byl 19,4 měsíce. Isatuximab je nová anti-CD38 monoklonální protilátka. V klinických studiích fáze Ib a II u silně předléčených pacientů dosahuje velmi slibných výsledků. Monoklonální protilátky v léčbě mnohočetného myelomu jsou vysoce účinné a minimálně toxické. Jsou ideálním doplňkem standardních léčebných protokolů. Tento přehledový článek shrnuje použití monoklonálních protilátek u pacientů s relabovaným mnohočetným myelomem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

monoklonální protilátky, mnohočetný myelom, daratumumab, elotuzumab, isatuximab

 

SUMMARY

Nowadays the multiple myeloma treatment with monoclonal antibodies goes through a dynamic development. Within the clinical trials there are available new three monoclonal antibodies - daratumumab, elotuzumab and isatuxiamb. The efficacy of anti-CD38 monoclonal antibody daratumumab is already known from monotherapy in heavily pretreated patients. Daratumumab monotherapy in heavily-pretreated patients shows 30% overall response rate and response persisted for more than half a year. Combination of daratumumab and imunomodulatory drugs shows more than 90% response rate and significant extension of progression-free survival versus standard care in relapsed patients. Elotuzumab in combination with lenalidomide and dexamethasone, achieved in 79% of patient's partial remission and better treatment response and median PFS was 19.4 months. Isatuximab is a new anti-CD38 monoclonal antibody. In phase Ib or II clinical trials Isatuximab achieved very promising results in heavily pre-treated patients. Monoclonal antibodies are highly effective and minimally toxic in the multiple myeloma treatment. They are an ideal complement to the standard treatment protocols. This review summarizes present clinical data about monoclonal antibodies treatment in relapsed multiple myeloma patients.

 

KEY WORDS

monoclonal antibodies, multiple myeloma, daratumumab, elotuzumab, isatuximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM