Molekulární mechanismy a signální dráhy u karcinomu pankreatu

01/2018

As. RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM1,2,3; prof. MUDr. Robert Gurlich, DrSc.3; doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.2; Mgr. Zdeněk Musil4; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.2

1) Ústav patologie FN Královské Vinohrady, Praha

2) Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

3) Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

4) Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Karcinom pankreatu patří k nejzhoubnějším typům nádorů u člověka. Je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. Celosvětově je ročně diagnostikováno více než 300 000 nových onemocnění a přibližně stejný počet pacientů na toto onemocnění zemře. V roce 2015 byla v České republice incidence 20/100 000 obyvatel, což nás řadí na 2. místo světových tabulek. Přes veškeré pokroky moderní onkologické léčby je dlouhodobé přežití osob s tímto typem zhoubného bujení spíše výjimečné. Pozornost se nyní zaměřuje na genetické příčiny tohoto nádorového onemocnění. V podstatě se jedná o genetické onemocnění, u něhož je přibližně známa posloupnost somatických mutací s vícestupňovým procesem. Dochází ke kumulativnímu efektu získaných mutací v kódujících i regulačních genech a dále změn ploidity, genové amplifikace, strukturální přestavby, delece nebo ztráty heterozygozity. K nejčastějším mutacím dochází v protoonkogenech KRAS a tumor supresorových genech p16, p53, BRCA2 a DPC4/SMAD4, vedoucí k maligním změnám epitelu vývodů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom pankreatu, mutace, KRAS, HER2/neu, tumor supresorové geny

 

SUMMARY

Pancreatic cancer is one of the most severe types of human tumors. It is the second most common cause of cancer deaths in the world. Worldwide, more than 300,000 new diseases are diagnosed annually and approximately the same number of patients die of this disease. In 2015, the incidence of 20/100,000 inhabitants in the Czech Republic was the second highest in the world. Despite all the advances in modern oncology treatment, the long-term survival of people with this type of malignant growth is rather exceptional. Therefore, attention is focused on the genetic causes of this cancer. Essentially, this is a genetic disease where the exact sequence of somatic DNA mutations with a multistage process is known, with the cumulative effect of mutations obtained in both coding and regulatory genes, changes in ploidy, gene amplification, structural rearrangement, deletion or loss of heterozygosity. The most frequent mutations occur in the protooncogenes of K-ras and tumor suppressor genes p16, p53, BRCA2 and DPC4/SMAD4, leading to malignant change of the epithelium of leads.

 

KEY WORDS

pancreatic carcinoma, mutation, KRAS, HER2/neu, tumor-suppressor gene

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM