Mechanismus HPV infekce asociované s nádory hlavy a krku

01/2019

RNDr. Ing. Libor Staněk1,2,3; Mgr. Kristýna Glendová4; prof. MUDr. Robert Gurlich, CSc.2; prof. MUDr. František Mateička, CSc.3

1 Onkologická klinika 1. LF UK, Praha

2 Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha

3 Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava

4 Synlab Czech, s.r.o.

 

SOUHRN

Lidský papilomavirus (human papilloma virus, HPV) je dvouvláknový DNA virus, s tropismem k epiteliím pokožky a sliznic genitálního traktu nebo horních cest dýchacích. Je přenášen hlavně pohlavním stykem a vstupuje do těla skrz mikrotraumata. Na základě schopnosti papilomavirů indukovat karcinomy byly rozděleny na nízkorizikové LR (low-risk) a vysokorizikové HR (high-risk). Nízkorizikové typy jsou zodpovědné za virové bradavice (veruca). Vysokorizikové typy jsou spojovány s malignitami anogenitálních oblastí a oblastí hlavy a krku. Na základě změny profilu pacientů s HNSCC (head and neck squamous cell carcinoma, karcinom skvamózních buněk hlavy a krku) se uvažuje, že papilomaviry zvyšují riziko pro vznik karcinomů a jsou kauzálně spojené s vývojem HNSCC, nezávisle na dvou hlavních karcinogenech - tabáku a alkoholu. HPV-pozitivní pacienti s HNSCC mají odlišnou molekulární charakteristiku a jsou spojováni s lepší prognózou, reakcí na léčbu a s vyšším celkovým přežitím. Pacienti s HNSCC mohou profitovat z anti-EGFR terapie cetuximabem, avšak doposud bez definovaných prediktorů, jako je tomu u kolorektálního karcinomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidský papilomavirus, low-risk, high-risk, p16, nádory hlavy a krku, head and neck tumors

 

SUMMARY

Human papillomavirus (HPV) is a double stranded DNA virus with a tropism to skin epithelia and mucosa of genital tract or upper airways. It is transmitted mainly by sexual intercourse and enters the body through microscopic injuries. Based on their ability to induce cancer these were further divided into low-risk and high-risk subgroups. Low-risk subgroup is responsible for the presence of viral verrucas. The high-risk subgroup is related to malignant anogenital dysplasias and also dysplasias in areas of head and neck. It is speculated that based on the change in profile of patients with HNSCC (head and neck squamous cell carcinoma) papilloma viruses increase the risk of cancer development and are causally related to the development of HNSCC independent of the two main carcinogens - tabaco and alcohol. Interestingly HPV positive HNSCC patients have dissimilar molecular characteristics and are related to better prognosis, therapy response and higher overall survival. They may profit from anti-EGFR therapy by cetuximab, but without defined predictors, such as those known in CRC patients.

 

KEY WORDS

human papillomavirus, low-risk, high-risk, p16, head and neck tumors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM