Lonsurf v klinické praxi - kasuistika

05/2017

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Trifluridin/tipiraciL (Lonsurf, TAS-102) představuje novou možnost léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer, mCRC) ve 3. a vyšší linii. Snižuje riziko úmrtí o 31 % oproti placebu (celkové přežití [overall survival, OS] 7,1 vs. 5,3 měsíce; poměr rizik [hazard ratio, HR]; 95% CI 0,68 [0,58-0,81]; p < 0,001) a riziko progrese onemocnění o 52 % ve srovnání s placebem (doba přežití bez progrese [progression free survival, PFS] 2,0 vs. 1,7 měsíce; p < 0,001), potvrdila klinická studie fáze III RECOURSE [1]. Přínos byl pozorován u všech podskupin pacientů bez ohledu na mutaci KRAS, refrakteritu k 5-fluorouracilu v předchozích liniích. Následující kasuistika potvrzuje přínos kombinace trifluridin/tipiracil u předléčené pacientky s mCRC.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

TAS-102, metastazující kolorektální karcinom, chemoterapie

 

SUMMARY

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf, TAS-102) represents a new option for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) on the 3rd and upper line. It reduces the risk of death by 31% compared to placebo (overall survival, OS 71 vs. 5.3 months, hazard ratio [HR], 95% CI 0.68 [0.58-0.81], p < 0.001), and a risk of disease progression by 52% compared to placebo (progression free survival [PFS] 2.0 vs. 1.7 months, p < 0.001), confirmed by the phase III clinical trial RECOURSE [1]. The benefit was observed in all subgroups of patients regardless of the KRAS mutation, refractoriness to 5-fluorouracil in previous lines. The following case study confirms the benefit of the combination of trifluridine/tipiracil in a pre-treated patient with mCRC.

 

KEY WORDS

TAS-102, metastatic colorectal cancer, chemotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM