Lenvatinib jako nová možnost systémové léčby karcinomu štítné žlázy

05/2017

MUDr. Andrea Jurečková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Nádory štítné žlázy jsou poměrně vzácné, jejich incidence je však trvale na vzestupu. Nejčastěji se vyskytují diferencované karcinomy: papilární, folikulární a nádory z Hurthleho buněk. V iniciálních stadiích je prognóza těchto nádorů velmi příznivá. Pro pokročilé nebo metastatické formy však máme k dispozici jen omezený počet terapeutických modalit. V posledním desetiletí se do popředí zájmu dostal výzkum molekulární podstaty nádorových změn karcinomu štítné žlázy, který vedl k zavedení nových cílených léků pro terapii pokročilého onemocnění refrakterního na léčbu radiojódem. Multikinázové inhibitory mohou blokovat dráhy podílející se na proliferaci, invazi a neoangiogenezi tumorů štítné žlázy. Jejich účinnost byla prokázána v rámci klinických studií kontrolovaných placebem. Předmětem tohoto sdělení je multikinázový inhibitor lenvatinib.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

diferencovaný karcinom štítné žlázy, cílená léčba, tyrozinkinázové inhibitory, lenvatinib

 

SUMMARY

Malignant tumours of the thyroid gland are relatively rare, their incidence is, however, permanently escalating. The most frequent among them is the differentiated thyroid cancer: papillary, follicular and Hurthle cell carcinomas. In the initial stages the prognosis of these tumours is excellent. Nevertheless, only few therapeutic modalities are available for advanced or metastatic disease. In the last decade, a better understanding of the molecular events involved in the thyroid cancer has led to introduction of new targeted agents for the management of advanced radioiodine-refractory disease. Multikinase inhibitors are able to block pathways involved in the proliferation, invasion, and neoangiogenesis of thyroid cancer. Their effectiveness was proved in several clinical placebo-controlled clinical trials. The purpose of this paper is a special focus on lenvatinib, a multikinase inhibitor.

 

KEY WORDS

differentiated thyroid cancer, targeted treatment, tyrosine kinase inhibitors, lenvatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM