Léčba pacientek s karcinomem vaječníků s přítomnou mutací BRCA1/2

01/2018

MUDr. Mária Zvaríková

Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Inhibitory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) jsou považovány za jednu z nejzajímavějších nových možností terapie pro pacientky s karcinomem vaječníků. V monoterapii inhibitory PARP prokázaly největší aktivitu v nádorových buňkách nesoucích mutaci v genech BRCA. Nedávné studie fáze III ukázaly, že aktivita inhibitorů PARP je přítomna i u nemutovaných pacientek, zvláště pokud mají určité klinické charakteristiky, jako jsou citlivost na platinu a histologicky verifikovaný high-grade serózní karcinom. Inhibitory PARP byly také kombinovány s chemoterapií, avšak překrývající se myelosuprese pozorovaná jak u inhibitorů PARP, tak u chemoterapie vývoj těchto kombinací zbrzdila. Naproti tomu kombinace inhibitorů PARP a biologických agens, konkrétně antiangiogenních látek, se zdají být dobře tolerovány a vykazují slibnou aktivitu jak u karcinomů BRCA, tak u BRCA nemutovaných (wild-type BRCA). V současné době probíhají četné klinické studie zkoumající protinádorovou aktivitu kombinační terapie inhibitorů PARP.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

inhibitory PARP, karcinom vaječníků, mutace BRCA, cílená léčba

 

SUMMARY

Poly(ADP-ribose)polymerase inhibitors (PARP) are considered to be one of the most exciting new options for patients with ovarian carcinoma. In monotherapy, PARP inhibitors have shown the greatest activity in tumor cells carrying mutations in BRCA genes. Recent Phase III studies have shown that PARP inhibitor activity is also present in nonmutated patients, especially if they have certain clinical characteristics such as platinum sensitivity and histologically verified high-grade serous carcinoma. PARP inhibitors were also combined with chemotherapy, but overlapping myelosuppression was observed with both PARP inhibitors and chemotherapy, inhibiting the development of these combinations. In contrast, combinations of PARP inhibitors and biological agents, particularly antiangiogenic agents, appear to be well tolerated and show promising activity in both BRCA mutants and wild type BRCA. There are currently numerous clinical trials investigating the anti-tumor activity of combination therapy of PARP inhibitors.

 

KEY WORDS

PARP inhibitors, ovarian carcinoma, BRCA mutation, targeted treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM