Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici - význam pro screening kolorektálního karcinomu

06/2017

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha

 

SOUHRN

Screening kolorektálního karcinomu má v České republice dlouhou tradici. Vysoká specificita screeningových testů je nezbytnou podmínkou pro použití v masové depistáži. Na rozdíl od individuální diagnostiky je v populačním screeningu větším rizikem falešná pozitivita než negativita, protože vede ke zvyšování nákladů, zbytečnému vyšetřování, komplikacím a negativnímu ovlivnění kvality života zdravých lidí. Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici je v současné době nejpřesnější metodou stanovení okultního krvácení vhodnou pro screening kolorektálního karcinomu. Optimalizace screeningu je řešena ve všech zemích, kde fekální imunochemický test (faecal immunochemical test, FIT) nahradil guajakové testy, a týká se cut-off kritéria pozitivity, počtu provedených testů, kombinace FIT s dalšími biomarkery a způsobu distribuce i analýzy vzorků. Standardizace a harmonizace FIT je nezbytnou podmínkou populačního screeningu kolorektálního karcinomu, přesnost a spolehlivost kvantitativní detekce hemoglobinu ve stolici musí být zajištěna externí kontrolou kvality.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, screening, okultní krvácení, kvantitativní imunochemická detekce

 

SUMMARY

Colorectal cancer screening has a long tradition in the Czech Republic. High specificity of screening tests is a prerequisite for use in mass screening. Unlike individual diagnostics, there is a higher risk of false positivity than negativity in population screening because it leads to increased costs, unnecessary investigation, complications, and a negative impact on the quality of life of healthy people. Quantitative haemoglobin detection in stool is currently the most accurate method of determining occult bleeding suitable for colorectal cancer screening. Optimization of screening is addressed in all countries where faecal immunochemical test (FIT) has replaced guaiac tests and involves cut-off criteria for positivity, number of tests performed, combination of FIT with other biomarkers, and distribution and sample analysis. Standardization and harmonization of FIT is a prerequisite for population screening of colorectal cancer and the accuracy and reliability of quantitative detection of haemoglobin in the stool should be ensured by external quality control.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, screening, occult bleeding, quantitative immunochemical detection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM