Komplexní léčba melanomu

02/2019

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.1,2,3, MUDr. Ivana Krajsová, MBA1

1. Dermatoveneroíogická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2. Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

3. BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK, Vestec u Prahy

 

SOUHRN

Melanom představuje asi nejzhoubnějších kožní nádor. Jeho incidence za posledních 40 let výrazně vzrostla až na pětinásobek, i když mortalita je poslední roky spíše stacionární. Komplexní léčba melanomu představuje radikální terapii chirurgickou, adjuvantní terapii a terapii metastazujícího melanomu. Základ terapie tvoří nadále radikální chirurgický výkon s dostatečným resekčním okrajem a histologickým stanovením hodnoty Breslowa a případně vyšetřením i sentinelové uzliny. V adjuvantní terapii se nověji uplatňují checkpoint inhibitory, ale v současné době je u nás nadále hrazena pouze terapie interferonem alfa. Terapie metastazujícího melanomu zaznamenala výrazný pokrok a v současné době stojí na dvou pilířích, a to cílené terapii pomocí BRAF a MEK inhibitory a na imunoonkologické terapii checkpoint inhibitory, zejména pak anti-PD-1. Nově zaváděné kombinované možnosti léčby jak imunoterapie, tak kombinace s cílenou terapií naráží především na možnou vyšší toxicitu. Nověji se uplatňují i onkolytické viry v kombinaci s checkpoint inhibitory. Nové postupy do komplexní terapie melanomu přinesly zásadní pokrok, který významně ovlivnil prognózu pacientů s melanomem.

 

Klíčová slova

melanom, metastazující melanom, cílená terapie, imunoterapie, BRAF mutace, anti-PD-1

 

SUMMARY

Melanoma is probably the most malignant skin cancer. Its incidence has increased significantly five times for the past 40 years, although mortality has been rather stationary in recent years. Complex treatment of melanoma is radical surgery, adjuvant therapy, and therapy of metastatic melanoma. The basis of therapy remains a radical surgery with a sufficient resection margin and histological examination of Breslow and, possibly examination of sentinel lymph node. In adjuvant therapy, checkpoint inhibitors are being used more recently, but currently only interferon alpha is approved. Therapy of metastatic melanoma has made great progress, and now it represents by BRAF and MEK inhibitors as targeted therapy, and immunooncology therapy using a checkpoint inhibitor, especially anti-PD-1. The newly introduced combined treatment options, immunotherapy, and combination with target therapy, are particularly prone to possible higher toxicity. More recently, oncolytic viruses have been used in combination with checkpoint inhibitors. New approaches to complex melanoma therapy have brought major advances that have significantly affected the prognosis of patients with melanoma.

 

Key words

melanoma, metastatic melanoma, targeted therapy, immunotherapy, BRAF mutation, anti-PD-1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM