Kompletní a dlouhodobá odpověď HER2 pozitivního lokálně velmi pokročilého metastazujícího karcinomu prsu - kazuistika

04/2019

MUDr. Lenka Rušinová; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Marián Liberko

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Bohužel se i v současnosti setkáváme se vstupně lokálně velmi pokročilými a generalizovanými karcinomy prsu. Díky systémové léčbě a zejména cílené terapii však u pacientek s HER2 pozitivními nádory můžeme vidět i vynikající dlouhodobé odpovědi. Právě objev nových přípravků cílených na extracelulární doménu receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) a kombinace této monoklonální protilátky s mikrotubulárním inhibitorem T-DM1 (trastuzumab emtansinem) vedly ke statisticky signifikantnímu prodloužení celkového přežití a změnily metastazující HER2 pozitivní karcinom prsu na chronické onemocnění.1,2

 

Klíčová slova

karcinom prsu, lokálně pokročilý karcinom, HER2 pozitivní karcinom, cílená léčba

 

SUMMARY

Unfortunately, we are currently encountering locally very advanced and generalized breast cancers. However, due to systemic therapy and especially targeted therapy, we can see excellent long-term responses in patients with HER2 positive tumors. The discovery of novel products targeting the extracellular domain of the human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) and the combination of this monoclonal antibody with the microtubule inhibitor T-DM1 (trastuzumab emtansine) has resulted in a statistically significant increase in overall survival and has changed metastatic HER2 positive breast cancer to chronic disease.

 

Key words

breast cancer, locally advanced cancer, HER2 positive cancer, targeted treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM