Kdy a proč indikovat radioterapii karcinomu prsu po neoadjuvantní systémové terapii

04/2019

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Lenka Rušínová

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Adjuvantní radioterapie po radikální i parciální mastektomii má vliv na lokální kontrolu onemocnění, ale i na celkové přežití, což bylo prokázáno velkými studiemi s dlouhodobým sledováním. Indikace pooperační radioterapie u pacientek po neoadjuvantní chemoterapii patří však ke kontroverzním tématům. Důvodem je odlišná odpověď nádorů na neoadjuvantní léčbu a nedostatek prospektivních studií. V současnosti je při zvažování pooperační radioterapie po neoadjuvantní léčbě nutné zohlednit jak velmi přesnou předléčebnou klasifikaci, tak charakteristiku nádoru včetně molekulárních subtypů a definitivní patologickou klasifikaci. Nejobtížnější je rozhodování zejména u skupiny pacientek, které dosáhly patologické kompletní odpovědi.

 

Klíčová slova

neoadjuvantní chemoterapie, radioterapie po mastektomii, lokoregionální recidiva

 

SUMMARY

Adjuvant radiotherapy after both radical and partial mastectomy has an effect on local disease control as well as overall survival, as evidenced by large studies with long-term follow-up. However, postoperative radiotherapy indications for patients after neoadjuvant chemotherapy are controversial. This is due to a different tumor response to neoadjuvant treatment and a lack of prospective studies. Currently, when considering post-operative radiotherapy after neoadjuvant treatment, both the very accurate pre-treatment classification and the tumor characteristics including molecular subtypes and the definitive pathological classification must be taken into account. The most difficult decision is especially in the group of patients who have achieved a pathological complete response.

 

Key words

neoadjuvant chemotherapy, radiotherapy after mastectomy, locoregional recurrence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM