Karcinom prostaty - léčba oligometastatického onemocnění - kazuistiky

02/2021

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Tereza Kohlová

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Oligometastatické onemocnění tvoří samostatnou kategorii metastazujícího karcinomu prostaty. V posledních letech je zaměřena stále větší pozornost na jeho optimální definici i léčbu. Zásadní pro označení oligometastatického karcinomu prostaty je nejen počet a lokalizace metastáz, ale také využívání nových zobrazovacích metod při jejich identifikaci. Léčba oligometastatického karcinomu prostaty může mít kurativní potenciál. Její součástí je léčba systémová i radikální léčba lokální, která může být cílena jak na primární nádor, tak na metastázy. Jako lokálně ablativní léčba se více využívá radioterapie, zejména technika stereotaktické radioterapie. V tomto případě lokální léčba nezabraňuje pouze lokální progresi onemocnění, ale zlepšuje i celkové přežití. Hranice mezi kurativní a paliativní léčbou se tak stále posunují. Lepší identifikace pacientů, kteří budou mít benefit z lokální léčby, a lepší klasifikace podskupin oligometastatického karcinomu prostaty na základě biomolekulárních markerů je úkolem dalších studií.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, oligometastatické onemocnění, ablativní léčba, stereotaktická radioterapie, antiandrogenní léčba, terapie cílená na prostatu, terapie cílená na metastázy

 

SUMMARY

Oligometastatic disease is a separate category of metastatic prostate cancer. In recent years, more and more attention has been focused on its optimal definition and treatment. Central to the identification of oligometastatic prostate cancer is not only the number and location of metastases, but also the use of new imaging methods in their identification. Treatment of oligometastatic prostate cancer may have curative potential. It includes systemic and radical local treatment, which can be targeted at both primary tumors and metastases. Radiotherapy, especially the technique of stereotactic radiotherapy, is more widely used as a locally ablative treatment. In this case, topical treatment not only prevents local disease progression, but also improves overall survival. The boundaries between curative and palliative treatment are thus constantly shifting. Better identification of patients who will benefit from topical treatment and better classification of oligometastatic prostate cancer subgroups based on biomolecular markers is the task of further studies.

 

Key words

prostate cancer, oligometastatic disease, ablative treatment, stereotactic radiotherapy, antiandrogenic treatment, prostate directed therapy, metastasis-directed therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM