Karcinom prostaty - kardiologické komplikace léčby

02/2021

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární choroby jsou velmi významnou příčinou morbidity a mortality pacientů s karcinomem prostaty. Androgenní deprivace a léčba zaměřená na signalizaci androgenního receptoru (androgen receptor-targeted agent, ARTA) zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací. Data z randomizovaných studií i klinické praxe ukazují na fakt, že pokud se ARTA nasadí až po chemoterapii docetaxelem, je kardiovaskulární riziko ještě vyšší než při použití těchto léků v prechemoterapeutické indikaci. Existuje asociace mezi karcinomem prostaty a fibrilací síní, která je u těchto pacientů nezávislým prediktorem mortality. K prodloužení intervalu QT u pacientů s karcinomem prostaty přispívá zejména navozený hypoandrogenní stav a hypokalemie spojená s hormonální léčbou.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, androgenní deprivace, abirateron, enzalutamid, kardiovaskulární toxicita

 

SUMMARY

Cardiovascular diseases are a very important cause of morbidity and mortality in patients with prostate cancer. Androgen deprivation and androgen receptor signaling therapy (ARTA) increase the risk of cardiovascular complications. Data from randomized trials and clinical practice indicate that when ARTA is used after docetaxel chemotherapy, the cardiovascular risk is even higher than when these drugs are used in the pre-treatment indication. There is an association between prostate cancer and sinus fibrillation, which is an independent predictor of mortality in these patients. In particular, the induced hypoandrogenic state and hypokalemia associated with hormonal treatment contribute to the prolongation of the QT interval in patients with prostate cancer.

 

Key words

prostate cancer, androgen deprivation, abiraterone, enzalutamide, cardiovascular toxicity

   

   

  Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

  Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

   

  VÍCE O PŘEDPLATNÉM