Karcinom pankreatu - aktuální možnosti léčby

03-2021

MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Karcinom pankreatu je onemocnění s dlouhodobě nejhoršími onkologickými výsledky napříč všemi stadii. V klinické praxi se z důvodu asymptomatických, resp. nespecifických projevů onemocnění setkáváme zejména s lokálně pokročilými a metastazujícími nádory, u kterých je medián přežívání kolem jednoho roku. Bohužel i časná stadia po radikální chirurgické léčbě a adjuvantní terapii jsou spojena s časnou lokální recidivou nebo vzdálenou generalizací a dlouhodobé přežívání pacientů je i v těchto stadiích spíše výjimkou. I přes tyto nepříznivé charakteristiky onemocnění dochází zejména v posledních letech k pozvolnému prodlužování přežívání těchto pacientů. Je to jednak důsledek pokroku v diagnostice, chirurgické terapii, ale hlavně v onkologické terapii (jednak v systémové chemoterapii - adjuvantní, neoadjuvantní, perioperační, indukční a paliativní, jednak v radioterapii). Byly provedeny a publikovány výsledky studií napříč všemi stadii karcinomu pankreatu (resekabilní, hraničně resekabilní, lokálně pokročilý, metastazující), které se promítly do zlepšeného přežívání. Cílem tohoto článku je podat přehled o aktuálních možnostech terapie tohoto onemocnění.

 

Klíčová slova

resekabilní karcinom pankreatu, hraničně resekabilní karcinom pankreatu, lokálně pokročilý karcinom pankreatu, metastazující karcinom pankreatu, chemoterapie, radioterapie

 

SUMMARY

Pancreatic cancer represents disease with the worst long-term survival across all malignancies. In clinical practice, due to asymptomatic or non-specific signs and symptoms we diagnose patients mainly with locally advanced and metastatic disease, where median survival is approximately one year. Nevertheless, even in early stages after curative surgery we observe early local recurrence, or distant metastases and long-term survival is an exception even in early stages of disease. Nevertheless, in the last few years there is an improvement in median overall survival also in patients with pancreatic cancer. It is due to advancements in diagnostics, surgery, but mainly due to improvements in cancer treatment (chemotherapy - adjuvant, neoadjuvant, perioperative, induction and palliative, and also radiotherapy). There were published results of many studies across all stages (resectable, borderline resectable, locally advanced, metastatic) which showed improved survival. The aim of this article is to provide overview of current treatment options for pancreatic ductal adenocarcinoma.

 

Key words

resectable pancreatic cancer, borderline resectable pancreatic cancer, locally advanced pancreatic cancer, metastatic pancreatic cancer, chemotherapy, radiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM