Imunoterapie triple negativního karcinomu prsu

05/2019

Doc. MUDr. Josef Dvořák, PhD.1, MUDr. Igor Richter, Ph.D.2, MUDr. Jan Prokš1, MUDr. Aneta Rozsypalová1, MUDr. Jana Grimová3

1 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

2 Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

3 Onkocentrum Medicon, a.s., Praha

 

SOUHRN

Triple negativní karcinom prsu je heterogenní skupina karcinomů s omezenými možnostmi systémové léčby. Novou perspektivní modalitou léčby je imunoterapie inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce. Prospektivní randomizovaná klinická studie fáze III IMpassion130 prokázala statisticky významné prodloužení doby přežití bez progrese i doby celkového přežití v první linii léčby metastazujícího nebo lokálně pokročilého inoperabilního triple negativního karcinomu prsu kombinací atezolizumabu a nab-paclitaxelu, exkluzivně u nemocných s expresí ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1) ≥ 1 % na tumor infiltrujících imunokompetentních buňkách.

 

Klíčová slova

triple negativní karcinom prsu, imunoterapie, inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce, atezolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM