Imunoterapie nemalobuněčného karcinomu plic cestou anti-PD-L1 protilátek

04/2017

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Je referováno o imunoonkoterapii zaměřené na inhibici ligandu proteinu programované smrti PD-L1 (programmed death-ligand 1, PD-L1) u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve druhé nebo třetí linii léčby podle výsledků studií POPLAR a OAK. Léčebný přípravek z této skupiny - atezolizumab - prokázal zlepšení přežití ve srovnání s docetaxelem u všech podskupin nemocných s výjimkou nádorů s pozitivitou receptorů pro epidermální růstový faktor a anaplastickou lymfomovou kinázu. Účinnost byla největší u nádorů s vysokou expresí PD-L1 a velkou lymfocytární infiltrací nádoru, ale byla zjištěna i u nízké nebo neprůkazné exprese. Lék byl velmi dobře tolerován a je další nadějí pro nemocné s metastazujícím a lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, inhibitory kontrolních bodů, protilátky anti-PD-LI

 

SUMMARY

An immuno-therapy directed at the inhibition of PD-L1 (programmed death-ligand 1) protein ligand in patients with non-small cell lung cancer in the second or third line of treatment is reported, according to the results of the POPLAR and OAK studies. The atezolizumab treatment product showed an improvement in survival compared to docetaxel in all subgroups of patients with the exception of tumors with epidermal growth factor receptor and anaplastic lymphoma kinase positivity. Efficacy was greatest in tumors with high expression of PD-L1 and large lymphocytic infiltration of the tumor but was found even in low or inconclusive expression. The drug was very well tolerated and is another hope for patients with metastatic and locally advanced non-small cell lung carcinoma.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, immunotherapy, immune checkpoint inhibitors, anti-PD-LI antibodies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM