Imunoterapeutické možnosti léčby maligního melanomu

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.1,2,3

1 Dermatoveneroíogická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

3 Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK, Vestec

 

SOUHRN

Melanom patří mezi výrazně imunogenní nádory, což umožňuje imunoonkologické přístupy. Samotná imunoterapie u melanomu se uplatňuje jak v adjuvantním podání, tak i u metastatického postižení. Pro adjuvantní podání byl řadu let dostupný pouze interferon alfa, který v dlouhodobém sledování neprokázal příliš významný efekt, nověji jsou v klinických studiích používány checkpoint inhibitory (anti-CTLA-4, PD-1/PD-L1), které jsou již standardem při metastatickém postižení. Práce diskutuje nejvýznamnější klinické studie poslední doby a poukazuje i na možnosti kombinované terapie s cílenou léčbou. Jsou diskutovány i nové přístupy a budoucí směr imunookologické terapie melanomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

melanom, adjuvantní léčba, interferon alfa, checkpoint inhibitory.

 

SUMMARY

Melanoma belongs to significantly immunogenic tumors, allowing for immunological approaches. Melanoma immunotherapy is possibly used in adjuvant administration as well as in metastatic disease. Interferon alpha is used for adjuvant treatment without a significant effect in long-term follow-up. More recently, checkpoint inhibitors (anti-CTLA4, PD1/PD-L1) are used in clinical trials also for adjuvant treatment, which are already standard in metastatic disease. The work discusses the most recent clinical trials and points to the possibilities of combined therapy with targeted therapy. New approaches and future directions for immunotherapy of melanoma are also discussed.

 

KEY WORDS

melanoma, adjuvant therapy, interferon alpha, checkpoint inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM