Giotrif v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - kasuistika

04/2017

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Aktivační mutace receptoru pro epidermální růstový faktor se vyskytují asi u 50 % nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic asijského původu.1 Ve střední Evropě se tento typ mutací vyskytuje méně často, a to asi u 10-12 % nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic.2 Tato molekulární alterace predikuje senzitivitu k léčbě tyrozinkinázovými inhibitory první a druhé generace: gefitinibu, erlotinibu, afatinibu. Četnost léčebných odpovědí a doba do progrese nemoci je při jejich použití vyšší v porovnání se standardní chemoterapií platinovým dubletem. V případě průkazu těchto mutací tedy tyrozinkinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor představují léčebný standard.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, mutace receptoru pro epidermální růstový faktor, afatinib, gefitinib, erlotinib

 

SUMMARY

The activating epidermal growth factor receptor mutation is present in almost 50% of patients with advanced non-small cell lung cancer, who are of Asian ethnicity1 compared with only 12% in the Caucasian population.2 These molecular alterations predict sensitivity to first and second generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors such as erlotinib, gefitinib, afatinib. Response rate and progression-free survival with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors are superior to standard first-line platinum doublet chemotherapy, making them the standard of care.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, epidermal growth factor receptor mutations, afatinib, gefitinib, erlotinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM