Erlotinib v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic - aktuální možnosti jeho použití, zkušenosti v ČR

02/2018

MUDr. Markéta Černovská

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Cílená léčba představuje terapeutický přístup na subcelulární úrovni. Zasahuje do intracelulárních mechanismů inhibicí signální transdukce. Cílená léčba ovlivňuje přirozené regulační mechanismy řídící metabolismus, proliferaci a migraci nádorových buněk. Nejlépe prozkoumanou strukturou, která je terčem cílené protinádorové léčby nemalobuněčného karcinomu plic, je receptor pro epidermální růstový faktor. Erlotinib je nízkomolekulární lék, jehož cílem je tyrozinkinázová doména receptoru pro epidermální růstový faktor. Je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v první, druhé či třetí linii léčby v monoterapii či v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic s aktivující mutací genu receptoru pro epidermální růstový faktor.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

erlotinib, nemalobuněčný karcinom plic, receptor pro epidermální růstový faktor, cílená léčba

 

SUMMARY

Target therapy is a subcellular approach to the treatment of cancer. It is targeted on the intracellular mechanisms of signal transduction inhibiting. This treatment targets the natural regulatory mechanisms controlling metabolism, proliferation and migration of cancer cells. The most data are available on the epidermal growth factor receptor as a target for antitumor strategies. Inhibition of epidermal growth factor receptor has become an important target in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Erlotinib is small molecular agents that target the tyrosine kinase domain of the epidermal growth factor receptor. It is indicated for the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer as a first, second- or third-line regimen alone or combined with bevacizumab as first-line therapy for advanced epidermal growth factor receptor mutation-positive non-small cell lung cancer.

 

KEY WORDS

erlotinib, non-small cell lung cancer, epidermal growth factor receptor, target therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM