Enzalutamid v léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii

03/2017

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2, doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2, MUDr. Věra Hejzlarová1, MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1. Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Cíl: Cílem prezentované práce je retrospektivní zhodnocení účinnosti a tolerance u všech pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) léčených enzalutamidem po předchozí chemoterapii na našem oddělení.

Pacienti a metody: V období listopad 2014 až červen 2016 jsme celkem léčili 33 pacientů s mCRPC enzalutamidem. Všichni pacienti prodělali před podáním enzalutamidu chemoterapii. Dávkovaní enzalutamidu bylo standardní (160 mg/den ve čtyřech 40mg kapslích).

Výsledky: U jednoho pacienta proběhla hemoragická mozková příhoda stupně IV, další nehematologickou toxicitu stupně III-IV jsme nepozorovali. Anémii stupně III-IV jsme pozorovali u šesti pacientů, trombocytopenii stupně III-IV u dvou pacientů. Medián doby přežití bez progrese činil 7,0 (95% CI 6,1-7,9) měsíce. Medián doby celkového přežití činil 8,4 (95% CI 5,1-11,7) měsíce.

Závěr: Studie demonstrovala naši první zkušenost s léčbou enzalutamidem u pacientů s mCRPC po předchozí chemoterapii s dobrou tolerancí a účinností.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prostaty, metastázy, androgenní receptor, celkové přežití, přežití bez progrese, toxicita

 

SUMMARY

Introduction: The aim of this retrospective study is demonstrated efficacy and tolerance of enzalutamide therapy in real clinical practice in 33 patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) who had previous chemotherapy.

Patients and methods: Between November 2014 and June 2016 we treated with enzalutamide a total of 33 patients with metastatic castrate resistant prostate cancer. The all patients were previous treated by one or two lines of chemotherapy. The enzalutamide was administered by standard dose 160 mg daily.

Results: One patient had cerebral hemorrhage grade IV. In other patients the non-hematological toxicity evaluation did not achieve the grade III or IV. Anemia grade III-IV was described in 6 patients and thrombocytopenia grade III-IV in 2 patients. The median of progression free survival was 7.0 (95% CI 6.1-7.9) months. The median of overal survival was 8.4 (95 % CI 5.1-11.7) months.

Conclusion: The study demonstrated our first experience with enzalutamid in postchemo-indication in patients with mCRPC with good toleration and efficacy.

 

KEY WORDS

prostate cancer, metastases, androgen receptor, overal survival, progression free survival, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM