Dlouholeté přežití u pacientky s karcinomem ovaria se vstupní klasifikací FIGO IV

01/2019

MUDr. Adam Guňka

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Karcinom ovaria patří k nejagresivnějším onkologickým onemocněním a mezi gynekologickými malignitami má nejvyšší mortalitu. Je pátou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar u žen na celém světě. Histologicky je zde zastoupena široká paleta jednotek a nejčastějším typem je serózní karcinom ovaria řadící se do skupiny epitelových nádorů.1 V roce 2016 bylo na území České republiky nově diagnostikováno 998 pacientek a ve stejném roce karcinomu ovaria podlehlo 628 žen.2 Čísla nám ukazují, že se nejedná o příliš častý novotvar, ale jeho mortalita patří k jedněm z nejvyšších. V téměř 75 % se v době stanovení diagnózy jedná již o lokálně pokročilé či metastazující onemocnění. Důvodem je jednak rychlý růst nádoru a jednak pozdní nástup příznaků. Navíc v dnešní době stále chybí účinné metody časného screeningu a diagnostiky. Pětileté přežití i přes agresivní léčbu je u stadia III 20-35 %, u stadia IV 10 %.3 Standardem terapie karcinomu ovaria s kurativním záměrem je kombinace chirurgické léčby a chemoterapie. Chirurgický výkon by měl dosáhnout maximálního debulkingu nádorových hmot a měl by být následován systémovou léčbou. Karcinom ovaria je obecně nádor vysoce chemosenzitivní a v léčbě je primárně využíváno přípravků platinových derivátů. Při relapsu onemocnění se přednostně používá systémová léčba a chirurgická léčba je využívána velmi okrajově. Podle doby od ukončení primární či předchozí léčby můžeme rozlišit platina rezistentní onemocnění (recidiva do šesti měsíců od ukončení léčby platinovým derivátem) a platina senzitivní onemocnění (recidiva za delší dobu, než je šest měsíců od ukončení léčby platinovým derivátem). Na základě tohoto rozdělení volíme další přípravky pro systémovou terapii onemocnění. Z chemoterapeutik se nejčastěji jedná o carboplatinu či cisplatinu, dále paclitaxel, docetaxel, gemcitabin či pegylovaný liposomální doxorubicin. Z léků s jiným než cytotoxickým mechanismem využívaných při paliativní systémové léčbě můžeme zmínit například bevacizumab nebo olaparib.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chemoterapie, platina rezistentní karcinom ovaria, platina senzitivní karcinom ovaria, algoritmus léčby, kvalita života

 

SUMMARY

Ovarian cancer is one of the most aggressive oncological diseases and it has the highest mortality amongst gynecological malignancies. It is the fifth most common cause of death in women with malignant neoplasms all over the world. A wide variety of histological units is present in ovarian cancer and the most common type is a serosal ovarian cancer that belongs to a group called epithelial tumours.1 In 2016, 998 new patients were diagnosed with ovarian cancer and in the same year 628 women died from the ovarian cancer in the Czech Republic.2 The statistics show that this type of neoplasm is not very common, however, the mortality rates are one of the highest for this type of cancer. 75 % of diagnosed patients are already in advanced or metastatic stages. The main reasons are rapid tumour growth and late onset of symptoms. On top of that we are still very behind with getting tested and diagnosed in time. Despite aggressive treatment the percentage to survive at least five years is 23-35 % with Stage III, 10 % with Stage IV.3 The standard treatment of ovarian cancer is the combination of surgical treatment and chemotherapy. With surgery the tumours should drastically shrink and then systemic therapy should be in place. The ovarian cancer is generally highly chemo sensitive tumor and platinum derivative preparations are primarily used in the treatment. Primarily, for relapse we use systemic treatment, surgical treatment is used very rarely. Depending on the time when the primary or prior treatment ended we can distinguish platinum-resistant disease (relapse within six months of termination of the platinum-based treatment) and platinum-sensitive disease (relapse after more than six months after termination of the platinum-based treatment). Based on these two types of diseases we then choose other products for systemic therapy of the disease. Most common chemotherapeutic agents are carboplatin or cisplatin, paclitaxel, docetaxel, gemcitabine or pegylated liposomal doxorubicin. Medicine with a non-cytotoxic mechanism used in palliative systemic therapy can be for example bevacizumab or olaparib.

 

KEY WORDS

chemotherapy, platinum-resistant ovarian cancer, platinum-sensitive ovarian cancer, treatment algorithm, quality of life

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM