Dlouholetá léčba karcinomu prostaty při správně zvoleném algoritmu léčby se zachováním vysoké kvality života

02/2018

MUDr. Adam Guňka, MUDr. Markéta Pospíšková, MUDr. Milan Kohoutek

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

 

SOUHRN

Karcinom prostaty je po karcinomu plic nejčastějším zhoubným nádorem u mužské populace na celém světě. S osvětou populace a protikuřáckými kampaněmi lze očekávat postupný pokles nemocných s karcinomem plic a v budoucnu možná dojde ke změně pořadí v incidenci i prevalenci těchto onemocnění. Nejtěsnější závislost karcinomu prostaty můžeme spojovat s věkem. I přes častý výskyt se toto onemocnění neřadí mezi diagnózy se špatnou prognózou v závislosti na incidenci. Lokálně nepokročilé onemocnění je diagnostikováno u 80 % nemocných1 a pětileté přežití je vyčísleno přibližně nad 95 %. K tomu přispívá nejen záchyt v časných stadiích, ale také zařazení nových léků do klinické praxe u pacientů s pokročilým onemocněním. U hormonálně dependentního karcinomu prostaty lze v dnešní době pomocí analog LHRH (hormon uvolňující luteinizační hormon, luteinizing hormone-releasing hormone) oddálit rozvoj hormon rezistentního onemocnění v průměru o tři roky. Následně také zařazení ARTA (androgen receptor targeted agents) do terapeutického algoritmu kastračně rezistentního karcinomu prostaty přineslo velký pokrok v léčbě. Nesmíme opomenout ani systémovou chemoterapii u generalizovaného karcinomu, kdy např. studie TAX 327 v roce 2004 prokázala signifikantně delší přežití pacientů léčených docetaxelem v kombinaci s prednisonem oproti mitoxantronu s prednisonem.2

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hormonálně dependentní karcinom prostaty, hormonálně rezistentní karcinom prostaty, ARTA, chemoterapie, algoritmus léčby, kvalita života

 

SUMMARY

Prostate cancer is after lung cancer the most common type of malignant tumor in the male population worldwide. We can gradually decrease the number of lung patients by educating the population and using anti-smoking campaigns and hopefully the incidence and prevalence of the illness can be changed in the future. The probability of prostate cancer rises with age. Despite frequent occurrence this disease is not one of the diagnoses with poor prognosis depending on incidence. 80% of the patients are diagnosed with the disease which is not locally advanced and there is approximately 95% survival rate that the patients would live up to five years. This is not only thanks to early diagnosis but also thanks to new medications available in clinical practice. In Hormone-Dependent Prostate Cancer, the development of  hormone-resistant disease can be delayed by an average of three years by the luteinizing hormone-releasing hormone analog. Subsequently, the inclusion of androgen receptor targeted agents in the therapeutic algorithm of cast rationally-resistant prostate cancer has brought great advances in the treatment. Also, we cannot forget about the chemotherapy systematic treatment for generalized carcinoma where, for example, the Tax 327 study in 2004 showed a significantly longer survival of docetaxel-treated patients in combination with prednisone against mitoxantrone with prednisone.2

 

KEY WORDS

hormone-dependent prostate cancer, hormone-resistant prostate cancer, ARTA drugs, chemotherapy, treatment algorithm, quality of life

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM