Cílená léčba pacienta s plicními metastázami kolorektálního karcinomu v sekvenci bevacizumab- -panitumumab-regorafenib

01/2019

MUDr. Sabina Svobodová1; MUDr. Adam Peštál, Ph.D.2; MUDr. Igor Suškevič3

1 Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

2 1. chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno

3 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

U více než poloviny pacientů s kolorektálním karcinomem se v průběhu onemocnění vytvoří vzdálené metastázy. V 80 % jsou prvním místem diseminace játra, další lokalizací jsou pak plíce. Základem systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu je chemoterapie, její účinnost zvyšuje cílená léčba. Důležitou léčebnou modalitou je chirurgická resekce metastáz, která má potenciál zlepšit celkové přežití, jež v dnešní době přesahuje i 30 měsíců. Kazuistika dokládá, že vhodně volenou multimodální léčbou lze dosáhnout celkového přežití pacienta v dobré kvalitě života i v metastatické fázi onkologického onemocnění řádově v letech. Ukazuje aktuální možnosti cílené léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Potvrzuje dlouhodobou účinnost cílené léčby, zachování dobrého účinku při sekvenci podání anti-VEGF protilátky před inhibitorem EGFR.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, plicní metastázy, cílená léčba, sekvenční léčba, bevacizumab, panitumumab, regorafenib

 

SUMMARY

In the course of the disease more than half of the patients with colorectal cancer creates metastases to distant organs. The liver is the first site of metastases in 80 %, followed by the lungs. The basis of the system of treatment of metastatic colorectal cancer is chemotherapy. This targeted therapy increases its beneficence. An important therapeutic modality is surgical resection of metastases, which has the potential to improve overall survival, which today exceeds 30 months. The case report demonstrates that suitably elected treatment can achieve a multimodal overall survival of the patient and a good quality of life even in the metastatic stage of oncological disease approximately in years. It shows the current options for the targeted treatment of metastatic colorectal cancer. It confirms the long-term efficacy of the targeted treatment, maintaining good effect while applying a sequence of VEGF antibodies against anti EGFR inhibitor.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, pulmonary metastases, targeted therapy, sequential therapy, bevacizumab, panitumumab, regorafenib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM