Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu

06/2018

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Chirurgická léčba je základní, nezastupitelnou a dosud jedinou kurativní modalitou onkologické terapie karcinomu tlustého střeva a konečníku. V následujícím textu jsou v přehledu zmíněny důležité momenty operací nádorů obou lokalit - rozsah výkonu na střevě nebo konečníku, rozsah lymfadenektomie, odstranění mezokola, resp. mezorekta, konvenční a miniinvazivní operační přístup, anastomóza, komplikace anastomózy a předcházení jim a některé perioperační aspekty, jako je střevní příprava a antibiotická profylaxe, řešení akutních stavů a postavení chirurgie mezi dalšími modalitami onkologické léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, chirurgie, radikalita, totální mezorektální excize, kompletní mezokolická excize, akutní stavy

 

SUMMARY

Surgery is a basic, irreplaceable and yet the only curative way of oncotherapy of colon and rectum cancer. In the review, the important moments of the tumors of both two localities are mentioned - the extent of resection on the gut or the rectum, the extent of lymphadenectomy, the removal of the mesocolon or mesorectum, conventional and mini-invasive surgical approach, anastomosis, anastomotic complications and their prevention, some perioperative aspects such as intestinal preparation and antibiotic prophylaxis, solution of acute conditions and the position of surgery among other modalities of oncological treatment.

 

KEY WORDS

colorectal carcinoma, surgery, radicality, total mesorectal excision, complete mesocolic excision, acute conditions

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM