Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů

01/2021

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Nemelanomové kožní nádory představují nejčastější nádorová onemocnění vůbec. Radioterapie a chirurgická léčba tvoří základní léčebné modality, kdy jejich vlastní volba závisí na lokalizaci nádoru, věku, komorbiditách a současně preferencích pacienta. Malá část těchto nádorů bohužel progreduje do lokálně pokročilé či metastazující formy, kdy jsou možnosti lokoregionální terapie vyčerpány. Cemiplimab představuje další molekulu ze skupiny checkpoint inhibitorů (patří mezi inhibitory receptoru programované buněčné smrti 1 [programmed cell death protein 1, PD-1]), která prokázala svoji účinnost a bezpečnost v klinických studiích u lokálně pokročilého či metastazujícího spinocelulárního i bazocelulárního karcinomu, u nichž byly vyčerpány možnosti radioterapie a chirurgie. Cemiplimab tak představuje další možnost léčby těchto malignit s ohledem na omezenou účinnost samostatné konvenční chemoterapie.

 

Klíčová slova

nemelanomové kožní nádory, spinocelulární karcinom, bazocelulární karcinom, cemiplimab

 

SUMMARY

Non-melanoma skin cancer represents the most frequent cancer overall. Radiotherapy and surgery are the main treatment modalities; however, the best choice depends on tumor location, patient age, comorbidities and also patienťs preference. A small portion of these patients unfortunately progress into locally advanced or metastatic form when surgery and radiotherapy are not possible. Cemiplimab represents another check-point inhibitor molecule (belongs among programmed cell death protein 1 receptor inhibitors [PD-1]) which has proven effectivity and safety in clinical trials for the treatment of locally advancedor metastatic squamous cell and basal cell carcinoma where surgery and radiotherapy are not feasible. Cemiplimab is another reasonable treatment choice for this group of patients since effectivity of conventional chemotherapy is limited.

 

Key words

non-melanoma skin cancer, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, cemiplimab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM