Bude mít pertuzumab svoje místo i v neoadjuvanci?

04/2018

MUDr. Markéta Protivánková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Neoadjuvantní chemoterapie je systémová chemoterapie, která je podávána před lokálním zákrokem, který vede k odstranění nádoru. V léčbě rakoviny prsu je určena zejména pacientkám, u kterých chceme tímto postupem dosáhnout downstaging nádoru za účelem zlepšení jeho operability a dosažení prs záchovného operačního výkonu. I když aktuálně není prokázáno delší dlouhodobé přežití u pacientek, které absolvují chemoterapii neoadjuvantně, pacientky, které dosáhnou kompletní patologické remise (pCR) mají lepší dlouhodobou prognózu. U pacientek s HER2 pozitivními nádory je dosaženo výrazně vyššího počtu pCR, je-li do neoadjuvance přidán trastuzumab; pokud je do kombinace přidána duální blokáda cestou současného podání trastuzumabu a pertuzumabu s chemoterapií, počet pCR se téměř zdvojnásobuje. Z tohoto důvodu by se pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem měl stát pevnou součástí neoadjuvantní chemoterapie u pacientek s vysoce rizikovým HER2 pozitivním karcinomem prsu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

neoadjuvantní chemoterapie, karcinom prsu, pertuzumab

 

SUMMARY

Neoadjuvant chemotherapy is a systemic treatment, which is given before a local procedure that leads to the removal of the tumor. In the treatment of breast cancer, it is intended especially for the patients in whom we want to achieve the downstaging of the tumor in order to improve its operability and to achieve breast conserving surgery. Although there is currently no longer long-term survival in patients who undergo neoadjuvant chemotherapy, patients who achieve complete pathological remission (pCR) have a better long-term prognosis. In patients with HER2 positive tumors, a significantly higher number of pCR is achieved if trastuzumab is added to neoadjuvant treatment, when dual blockade is added to the combination via simultaneous administration of trastuzumab and pertuzumab with chemotherapy, the pCR almost doubles. For this reason, pertuzumab should be used as a essential component of neoadjuvant chemotherapy in patients with high-risk HER2-positive breast cancer in combination with trastuzumab.

 

KEY WORDS

neoadjuvant chemotherapy, breast cancer, pertuzumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM