Avelumab – novinka v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk

06/2018

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno

 

SOUHRN

Karcinom z Merkelových buněk (Merkel cell carcinoma, MCC) je vzácný agresivní kožní neuroendokrinní nádor, metastazující onemocnění je asociováno se špatnou prognózou a celkovým přežitím. Účinnost avelumabu, humánní monoklonální protilátky anti-PD-L1 v registrační studii JAVELIN Merkel 200 u metastazujících MCC refrakterních na chemoterapii i u nepředléčených chemoterapie naivních pacientů s MCC vedla v březnu 2017 v USA k jeho schválení Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) a následně v Evropě v září 2017. Podání avelumabu u pokročilých MCC v 1. linii i dalších liniích léčby prokázalo prodloužení intervalu do progrese i celkového přežití a dobrý profil bezpečnosti a zvládnutelné nežádoucí účinky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Merkelův karcinom, imunoterapie, avelumab

 

SUMMARY

Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare aggressive skin neuroendocrine cancer, metastatic disease is associated with poor prognosis and overal survival. The efficacy of avelumab in the JAVELIN Merkel 200 registration study in metastatic MCC refractory to chemotherapy patients and also in untreated chemotherapy naive patients with MCC resulted in its approval by the Food and Drug Administration (FDA) in the US in March 2017 and subsequently in Europe in September 2017. The administration of avelumab in advanced MCCs on both first and subsequent treatment lines has shown prolongation of the interval in both progression and overall survival and good safety profile with manageable side effects.

 

KEY WORDS

Merkel cell carcinoma, immunotherapy, avelumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM