Alpelisib - první z inhibitorů PI3K v léčbě hormonálně pozitivního, HER2 negativního karcinomu prsu

05/2021

MUDr. Stanislav Hloušek

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

I přes veškerý pokrok posledních let je stále hlavní léčebnou modalitou u většiny pacientek a pacientů s karcinomem prsu hormonální terapie. Nicméně i na tuto léčbu může vzniknout postupem času rezistence a dojít k progresi onemocnění, pak je třeba najít terapii pro druhou a vyšší linie léčby. Vhodným kandidátem pro tuto situaci se zdá být alpelisib - α-specifický inhibitor fosfatidylinositol-3-kinázy (phosphatidylinositol-3-kinase, PI3K), který v kombinaci s fulvestrantem prokazuje svoji účinnost u pacientů s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) kde byla zjištěna mutace onkogenu pro izoformu PI3K alfa (PI3K catalytic subunit alpha, PIK3CA), po progresi onemocnění na hormonální léčbě, a to i v případě, že byly využity inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (cyclin dependent kinase 4/6, CDK4/6). Tato účinnost byla dokumentována v rámci studie SOLAR-1 u pacientů po selhání hormonální léčby v porovnání s placebem a v rámci studie BYLieve, kam byli zařazováni pacienti po předchozí progresi na CDK4/6 inhibitorech.

 

Klíčová slova

PI3KCA mutace, PI3K, rezistence na hormonální terapii, PI3K/Akt/mTOR dráha, CDK4/6 inhibitory

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM