Aktuální postupy v léčbě metastazujícího karcinomu pankreatu

04/2017

MUDr. Petr Karásek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Karcinom slinivky břišní je vysoce agresivní malignita se špatnými léčebnými výsledky ve všech stadiích. V době diagnózy je u většiny pacientů přítomen metastatický rozsev nebo lokálně pokročilé onemocnění. Po mnoho let byl používán v paliativní léčbě pokročilého onemocnění gemcitabin v monoterapii, a to i přes jeho nízkou účinnost. V posledních letech se ale terapeutické možnosti výrazně rozšiřují. V paliativní léčbě první linie byly zavedeny do rutinní klinické praxe režimy FOLFIRINOX a nab-paclitaxel/gemcitabin, které zvýšily celkové přežití o 4-5 měsíců. Další možnosti prodloužení přežití představuje léčba druhé linie s nanoliposomálním irinotekanem v kombinaci s 5-fluorouracilem a leucovorinem u pacientů předléčených režimem s gemcitabinem. Zajímavé výsledky přináší studie zaměřené na ovlivnění extracelulárního prostředí nádorových buněk.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom pankreatu, chemoterapie, paliace

 

SUMMARY

Pancreatic cancer is a highly aggressive malignancy with poor treatment results at all stages. At the time of diagnosis, metastatic spread or locally advanced disease is present in most patients. Despite low efficacy, gemcitabine monotherapy has been used in palliative treatment of advanced disease for many years. In recent years therapeutic options have expanded significantly. In palliative treatment of the first line, FOLFIRINOX and nab-paclitaxel/ gemcitabine regimens have been introduced into clinical routine, which increased the overall survival by 4-5 months. Other possibilities prolongation of survival is the second line treatment with nanoliposomal irinotecan in combination with 5-fluorouracil and leucovorin in patients pretreated with gemcitabine regimen. Interesting results brings the studies aimed at influencing the extracellular matrix of tumor cells.

 

KEY WORDS

pancreatic cancer, chemotherapy, palliation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM