Aktuální postupy a novinky v léčbě karcinomu plic

02/2021

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Bronchogenní karcinom je v České republice příčinou téměř 5,5 tisíce úmrtí ročně, medián celkového přežití metastazujících a recidivujících nádorů při standardní chemoterapii je přibližně jeden rok. Již více let je výjimkou asi 10 % nemocných s cílenou léčbou podle výskytu mutace receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR) nebo translokace anaplastické lymfomové kinázy (anaplastic lymphoma kinase, ALK). Pokrokem jsou tyrosinkinázové inhibitory (tyrosine kinase inhibitor, TKI) třetí generace jako anti-EGFR TKI osimertinib nebo anti-ALK TKI alectinib, brigatinib a lorlatinib, které umožnily prodloužit medián přežití na tři až pět let. Podat účinnou molekulárně cílenou léčbu u dalších vzácných molekulárních aberací, jako např. ROS1, BRAF, KRAS, NTRK, cMET, HER2/neu, by umožnila jednak identifikace této mutace pomocí metody „next generation sequencing" a následně úhrada registrovaného přípravku. Pro většinu pacientů bez řídicích mutací je nadějí na větší úspěch léčby možnost zařadit do léčebného algoritmu protinádorovou imunoterapii, a to co nejdříve po stanovení diagnózy. Hrazeným standardem je durvalumab jako konsolidační léčba po konkomitantní chemoradioterapii inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) s ligandem programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1) ≥ 1 %, s prodloužením mediánu celkového přežití na téměř čtyři roky. V první linii léčby pacientů s NSCLC máme pembrolizumab v monoterapii při PD-L1 ≥ 50 % a v kombinaci s chemoterapií při PD-L1 ≥ 1 %, v druhé linii je indikován bez ohledu na expresi PD-L1 nivolumab nebo atezolizumab. Další kombinace pro léčbu NSCLC v první linii s atezolizumabem, nivolumabem a pembrolizumabem jsou registrovány; celkově použití protinádorové imunoterapie snižuje riziko úmrtí přibližně o 20-40 %, s prodloužením mediánu celkového přežití na 16-30 měsíců. Imunochemoterapie se zařazením durvalumabu nebo atezolizumabu je významně účinná rovněž u pacientů s extenzivním stadiem malobuněčného karcinomu.

 

Klíčová slova

karcinom plic, molekulárně cílená léčba, next generation sequencing, protinádorová imunoterapie

 

SUMMARY

Lung cancer in the Czech Republic is the cause of almost 5 and a half thousand deaths per year, the median survival of metastatic and recurrent tumors with standard chemotherapy is approximately one year. For several years, the exception has been about 10% of patients with targeted treatment according to epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation or anaplastic lymphoma kinase (ALK) translocation. Progress has been made with third-generation tyrosine kinase inhibitors (TKI) such as the anti-EGFR TKI osimertinib or the anti-ALK TKI alectinib, brigatinib and lorlatinib, which have made it possible to prolong median survival to 3 to 5 years. To administer effective molecularly targeted treatment in other rare molecular aberrations, such as ROS1, BRAF, KRAS, NTRK, cMET, HER2/neu, would allow the identification of this mutation using the next generation sequencing method and the subsequent reimbursement of the registered product. For most patients without driver mutations, the chance of greater treatment success is the possibility of including anti-tumor immunotherapy in the treatment algorithm as soon as possible after diagnosis. The reimbursed standard is durvalumab as consolidation therapy after concomitant chemoradiotherapy of inoperable non-small cell lung cancer (NSCLC) with programmed death-ligand 1 (PD-L1) ≥ 1%, with a median prolongation of survival to almost four years. In the first line of NSCLC treatment we have pembrolizumab monotherapy for PD-L1 ≥ 50% tumours and in combination with chemotherapy for PD-L1 ≥ 1%, in the second line nivolumab or atezolizumab is indicated regardless of PD-L1 expression. Other combinations for the first-line treatment of NSCLC with atezolizumab, nivolumab and pembrolizumab are registered. Overall, the use of anti-tumor immunotherapy in NSCLC reduces the risk of death by approximately 20-40%, with a median prolongation of survival between 16-30 months. Immunochemotherapy with durvalumab or atezolizumab is also significantly effective in extensive disease small cell lung cancer.

 

Key words

lung cancer, molecularly targeted therapy, next generation sequencing, immuno-oncology

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM